Rodinný dům na šikmo

10.11.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Benedikt Markel, Michal Rouha, Martin Chlanda, Jana Fischerová / Atelier Povětroň / Asymetrické nasazení střechy je hlavním vnějším rysem jinak archetypálního domu se sedlovou střechou.

*

 

Lokalita
Červený kopec je ohniskem rodinné výstavby v Trutnově v posledních dvou dekádách. Pozemek se nachází na samém hřebeni kopce, v návaznosti na starší výstavbu z předešlých let. Ze severu je vymezen místní komunikací,
z východu a jihu chodníkem pro pěší. Svým charakterem je tedy nárožní. Výhledy na město a okolní krajinu budou pravděpodobně cloněny okolní zástavbou. Orientace ke světovým stranám je vhodná pro požadovaný nízkoenergetický/pasivní standard a prospívá i umístění zahrady.
Pozemek lichoběžníkového tvaru má jižní orientaci a je mírně svažitý
k východu. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižší bodem je 1,3 m. Jedná se
o koncový pozemek v řadě, který je ze tří stran obklopen veřejným prostorem – příjezdovou komunikací ze severu, z východu a jihu potom chodníky pro pěší. Stavbu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou jsme umístili podél východní strany pozemku na hranici stavebních čar daných regulačním plánem. Tím jsme jednak podpořili uliční čáru a urbanisticky  exponované nároží, zároveň jsme uvolnili pobytově nejpříjemnější – jihozápadní – část pozemku pro zahradu. Zahrada je tak odcloněna hmotou domu od průchozí komunikace z východu a ze severu  zahradním domkem s přístřeškem pro parkování.

Zadání
Úkolem bylo na zadaný pozemek navrhnout dvoupodlažní rodinný dům pro dva stálé obyvatele s nízkými nároky na údržbu a provoz. Požadavkem byla i rezervní kapacita pro bezbariérovou ložnici v přízemí, využívaná za normálních podmínek dle potřeby (například jako hostinský pokoj), aby dům mohl odpovídat různým životním situacím a potřebám. Dále dostatečné úložné prostory pro aktivní sportovní život a kryté parkovací stání spojené se zahradním skladem, které budou umístěny mimo hmotu domu. Součástí zadání byl i materiál nosné konstrukce – lepené dřevěné vazníky
s potenciálem lokální výroby.

Koncept
Hledali jsme koncepční řešení prostorově kvalitního domu, který by zároveň splňoval přebujelé regulativy. Zvolili jsme řešení, kdy se regulativy stávají samotným konceptem: hřeben střechy je orientovaný kolmo k ose komunikace a běží šikmo přes obdélníkový půdorys domu; ten stojí na samém rohu pozemku rovnoběžně s jeho delší stranou. Asymetrické nasazení střechy je hlavním vnějším rysem jinak archetypálního objemu domu se sedlovou střechou. Rámová konstrukce z lepených dřevěných vazníků dělí dům do modulů po 2,5 metrech. Středem domu lze projít přímo od vchodu na severu až po terasu na jihu. Na každé straně „průchodu“ středním traktem domu tak vznikají buňky 2,5 x 2,5 x 2,5 metru – pomyslná prostorová mřížka. Ta je
v případě obslužných prostor vyplněna zařízením, které kopíruje její tvar. Hlavní obytný prostor je v tomto smyslu otevřený, nezastavěný, stojí v něm jen volně rozmístěný nábytek. Tento princip je zachován i v podkroví, kde je navíc deformovaný šikmou střechou.

Návrh
Navrhujeme dvoupodlažní dřevostavbu sestávající z pěti polí tvořených lepenými dřevěnými vazníky. Osová vzdálenost vazníků je 2,5 metru, rozpon 6,5 metru, výška 6,8 metru. Do třech severních polí je vložen strop oddělující přízemí a podkroví. Na „uličku“ v přízemí jsou navázány jednotlivé „vložené“ buňky plnící funkce technické místnosti, šatny
a skladu sportovního náčiní, koupelny, variabilní buňky pro libovolné využití.
Prosklení podélných fasád sleduje svým členěním modul nosné konstrukce. Úzký pás na východní fasádě přináší přirozené prosvětlení koupelny, technického zázemí a schodiště bez přímého optického kontaktu s ulicí. Západní pásové okno skýtá velkorysý kontakt se zahradou. Severní fasáda je perforována pouze vstupními dveřmi a malým ložnicovým oknem
s výhledem na Černou horu. Jižní fasáda zprostředkovává výstup na terasu francouzským oknem. Dům je navržen jako dřevostavba z lepených rámů, do nichž bude nad severní částí vložen strop. Dřevěné rámy budou přiznané
v interiéru. Skladba fasády včetně střechy bude provětrávaná.

Materiály
Naším cílem bylo zasazení jednoduchého, barevně neutrálního objektu do krajiny okolní zástavby bujarých forem a barev. Fasáda domu
a oplocení pozemku jsou proto navrženy ze svislých modřínových prken/fošen, tónovaných tmavě šedým mořidlem. Jednota materiálu plotu a domu dává jasně najevo, že dům patří pozemku a naopak. Střecha je navržena titanzinková, falcová, rovněž v tmavě šedém odstínu. Okna dřevo-hliníková jsou z exteriéru tmavě šedá. Interiér domu je střízlivý. Dřevěné rámy jsou přiznané v přirozené podobě. Vnitřní opláštění (sádrokarton/fermacell) je opatřeno bílou barvou. Vložené buňky mohou být barevně či materiálově odlišené, ale i neutrální. Vždy však respektují princip vkládané náplně do struktury domu a jsou takto rozeznatelné.

Plocha pozemku 685,0 m², zastavěná plocha 131,5 m², užitná plocha 114,5 m², terasa 15,6 m².

Autorská zpráva