Prefa / Kompaktní město

19.06.2014 Architektura, Soutěže

Šimon Brabec / VŠUP Praha, ateliér Romana Brychty
Diplomová práce reaguje na současnou strukturu měst a předměstí, nabízí ideové řešení vnitřních periferií.

 

*

1. cena v 5. ročníku soutěže Bydlení IQ

Hodnocení poroty: Projekt Šimona Brabce je projektem diplomním. Je to projekt velmi přesný. Pozorovateli jsou jednoznačně prezentovány principy
a postupy, jakým bylo dosaženo výsledku. Návrh se zdá být vycizelovaný po všech stránkách a není zde prostoru pro pochyby. Projekt je vyvážený. Balancuje na hraně akademického a reálného světa. Je komplexní. Má zkrátka silnou koncepci, a zároveň je uvěřitelný. Do plánů a obrazů jako kdyby stačilo jen vstoupit. Návrh je vzorovou ukázkou konverze místa „nikoho“ do fungujícího městského celku s náměstím uchovávajícím genia loci, s novou náplavkou a přístavištěm, s rozumnou mírou zastavění, s citlivě uchovanými fragmenty opuštěné Prefy, s logicky použitým liniovým domem… Tady bych klidně pracoval, tady bych rád žil!

*

V územním plánu je areál Prefy Wolf v pražských Holešovicích veden převážně jako zeleň. Tato úprava předpisu v podstatě zapříčinila krach celé panelárny, nebyla jí umožněna modernizace provozu. Jedná se o místo se silnou industriální atmosférou  na výjimečném  místě. Plánovaný park s minimální zástavbou na severní straně kolejiště by byl obklopen betonovými tělesy dopravních staveb. Rozsáhlý park Stromovka je přitom v docházkové vzdálenosti. Motivem  předkládaného projektu je alternativní návrh, jak místu vdechnout vyhaslý život.
Práce se zamýšlí nad dalším osudem chabé struktury severních Holešovic
v okolí stanice metra Nádraží Holešovice. Předkládá dvě úrovně řešení, v rámci řešení širších vztahů nejprve základní doplnění struktury města na jih od kolejiště. Tento prostor byl postupem času degradován do nynější podoby, kdy již nelze mluvit o části města, ale spíše o periferním území nahodilého řádu. Zástavba v této části v budoucnu naváže na rozvojovou oblast Bubny/Zátory dále na jih.

 

Domy nemají prostor zaujímat, ale vytvářet
Druhá, hlavní vrstva projektu nabízí konkrétní řešení konverze areálu bývalé panelárny ležícího na sever od tělesa kolejiště. Návrh ji mění na intenzivně zastavěnou novou městskou čtvrť smíšeného charakteru s jasným odkazem na ojedinělý kontext místa k řece Vltavě, a také k industriálnímu geniu loci bývalé panelárny. Hlavním rysem území je izolovanost, tudíž uzavřenost do sebe. Tento svět sám pro sebe projekt uchovává a ještě více artikuluje. Výstupem je zastavovací studie, předpis pro jednotlivé domy, soukromá a veřejná prostranství, zacházení řekou a prokrvení oblasti napojením na okolí. Projekt navrhuje strategii kombinace iniciačního developmentu a individuálně budovaného města na menších parcelách. Přiložená hrubá finanční analýza dokazuje životaschopnost projektu pro zvolené typologie nízkopodlažní husté zástavby tzv. lowrisehighdensity v samém geografickém centru Prahy. Vybraná lokalita, typicky odumřelé místo na těle města, je řešena jako případová studie zahušťování města a navrhuje alternativu individuálním stavebníkům s omezeným rozpočtem a cílem stavět bydlení nebo objekty pro svoji živnost nebo firmu, kteří jsou povětšinou vykázání na okraj města. Stavění v takto lukrativních částech města, jakou je bezesporu tato, je obecně v rukou silných hráčů, kteří investují celé bloky zástavby a jednotlivé parcely spíše scelují, nežli by vytvářeli různorodost, která je bližší lidskému měřítku.
Oblast severních Holešovic patří k nestarším osídleným místům v rámci dnešní Prahy. Původní rybářská osada Holeschowitz si dochovala svoji rostlou strukturu malých usedlostí až do počátku druhé světové války a dala jméno celému meandru Vltavy. Vztah řeky a obyvatel osady byl klíčový. V budoucnu by náplavka na řešeném území mohla umožnit veřejný přístup k řece. Počítá
s propojením podél řeky, kotvením hausbotů, přístavištěm pro osobní lodě. Původní nákladní jeřáb bude nadále využit pro obsluhu přístavu.

Dvě fáze konverze panelárny
A. V prvé řadě by měly být rekonstruovány původní artefakty a zmíněný přístup k řece. V rámci iniciace přeměny jsou navrženy deskové domy jako obšití a vymezení území. Na jihu jsou tyto domy–zdi přimknuty k drážnímu tělesu. Skeletová konstrukce poskytuje variabilní využití, jedná se v podstatě o vertikální parcelu. Na jih jsou směřovány komunikace, pavlače, chodby, schodišťová tělesa a výtahy. Na sever je výhled z prosklené fasády na řeku
a protilehlý přírodní park Jabloňka. V blízkosti obou mostů se iniciační domy stáčí do bloků. Hmota bloků směrem do středu území ustupuje. Vnitrobloky jsou počítány jako uzavřené soukromé prostory pro uživatele domů. Náplní těchto domů mohou být vysokoškolské koleje, domovy pro seniory, kanceláře, startovací bydlení, obchody, sportoviště, dílny, ateliéry, hotel, hostel, kluby/bary/kavárny, restaurace a parkovací domy.
B. Následné zbudování silniční sítě je podřízeno základní mřížce o velikosti buňky 7 x 24 metrů. Prostor uvnitř obšitého území bude hrubě rozdělen tímto rastrem a dále detailně upraven, aby vyhovoval kompaktní zástavbě tří základních typů domů. Kritériem je vysoká hustota zastavění okolo 200 obyvatel/ha, tj. cca 50 jednotlivých objektů/ha. Všechny domy musejí být obslouženy automobilovou dopravou. Rastr je ortogonálně nasazen na jeřábové dráhy. V dalším zpracování rozlišuje prostor v těsné blízkosti náměstí – prostoru jeřábových drah. Náměstí je vymezeno tzv. měšťanskými domy. Jedná se o pětipodlažní polyfunkční objekty individuálně stavěné kolmo k hraně náměstí na parcele 8 x 24 m. Parter těchto domů bude zcela vyčleněn pro obchody, dílny, ateliéry, restaurace. Zbylá podlaží jsou smíšené polyfunkční prostory. Druhým typem individuálně stavěných domů v rámci předepsané mřížky budou živnostnické domy. Předpokládají opět volný parter určený pro komerční činnost, nebo pronájem za tímto účelem. Třípatrové hmoty těchto domů lemují hlavní obslužné komunikace mezi náměstím a přístupovými body zpod železničního viaduktu u ulice Argentinská a od nového Trojského mostu. 10 metrů široký uliční profil je převážně na jih vymezen 17,5 metru vysokými iniciačními, developerem zbudovanými deskovými domy. Na severní straně pak třípatrovými 10,5 m vysokými živnostnickými domy. Předpokládá obousměrné jízdní pruhy s chodníky pro pěší. Třetím typem je městská vila typického půdorysu 7x 24 m. Tyto domy tvoří plně zastavěné bloky ve východní a západní části parcelovaného území a přiléhají až k hraně náplavky ve východní části a hornímu korzu v západní části. Jedná se
o dvoupodlažní obytné struktury, individuálně navržené a stavěné pro konkrétní potřeby stavebníka. Mohou disponovat podzemním podlažím pro automobily, otevřeným parterem pro lehkou výrobu nebo jiné komerční aktivity. Tyto domy mohou být dále dělené na pronajímatelné části. Mohou mít vlastní zahrady. Projekt předkládá několik variant tohoto uspořádání pro reálnou představu.

Povodňové řešení
Přítomnost řeky s sebou nese riziko povodní. Tisíciletá voda naměřená v území v roce 2002 by dosahovala do výše 1,5 nad úroveň navrhovaného náměstí. Zastavění domy vytvářejí přirozenou semknutou formaci. Předpokládá se, že zdi domů a zahrad směrem k řece mají této výšce a síle tisícileté vody odolat. Místa, kudy by mohla voda do území vniknout (ulice a severní hrana náměstí), budou disponovat mobilním protipovodňovým systémem. Náplavka je určena k rozlití řeky a prostory v opěrné zdi na této úrovni mají být zaplaveny.

Autorská zpráva
Odkaz na celou práci http://issuu.com/imonbrabec/docs/a4_s