Penzion Hálkova v Opavě

29.05.2018 Sociální bydlení

Martin Daněk, Martin Doležel, Barbora Ponešová / ARCHANTI
Spolupráce Marek Petrík, Klára Stachová / 4dim / Pavlačový dům se komunikací obrací do ulice a obytnými místnostmi do vnitrobloku.

*

Umístění stavby v území
Mřížka, blok, ulice a zahrada.
Prioritou umístění navrhovaného objektu je pokračování v postupném dostavování bloku Hálkova – Ratibořská – Rolnická a respektování ortogonální makro-mřížky sídliště Kateřinky jako určujícího prvku urbánní kompozice
v tomto místě. Poloha objektu je zvolena tak, aby umožňovala navázat na sousední plánované objekty, a zároveň zajistila obytným místnostem penzionu optimální orientaci vzhledem ke světovým stranám. Zároveň jsme se snažili koncipovat novostavbu tak, aby maximální možná plocha parcely zůstala využitelná jako zahrada. Zvolili jsme jednoduchý koncept pavlačového domu, který se komunikací obrací do ulice (severozápad) a obytnými místnostmi do vnitrobloku (jihovýchod). Geometricky se jedná o kvádr, jehož delší stěny jsou rovnoběžné s uliční čarou. Z kvádru vystupuje v úrovni 2. NP trojúhelníková hmota společenské místnosti, která reaguje na zalomení ulice Hálkova a naznačuje napojení na polyfunkční objekt navržený v sousedství. Objekt je v úrovni prvního nadzemního podlaží rozdělen průjezdem, který je zamýšlen jako uzavíratelný. Do vnitrobloku se tak dostanou pouze obyvatelé penzionu a v nouzovém případě vozidla hasičů. Ve vnitřním dvoře je navrženo parkování pro penzion, a především pobytová zahrada. Parkovací místa, která fungují podél ulice Hálkova dnes, jsou s výjimkou čtyř míst zachována. Součástí navrženého řešení je zbudování chodníku před penzionem a jeho plynulé protažení k prostranství u bývalého kina.

Architektonické řešení
Maximální komfort na minimálním prostoru.
Hlavní myšlenkou návrhu je prolnutí dvou kritérií: maximální úspornost stavby a maximální pohodlí pro uživatele. Zvolený koncept pavlačového domu tyto priority naplňuje. Pavlač stavbu zlevňuje a zároveň se stává místem sociálního kontaktu penzistů. Tím, že se obrací do rušnější strany parcely, je chápána jako rozšíření ulice, poloveřejný prostor vybízející v letních měsících k pobytu (na rozdíl od vnitroobjektové chodby, která je vždy pouze průchozím prostorem). Z pavlačí jsou přístupné jednotlivé byty splňující požadavky zadavatele. Ty se do klidné části vnitrobloku obracejí buď zimní zahradou (otevíratelnou), nebo lodžií. Budoucí uživatelé si tak mohou vybrat ze dvou řešení. Zvláštní pozornost byla věnována společenské místnosti seniorů. Je umístěna ve vyvýšené předsunuté části, čímž je zajištěn vizuální přehled
o dění na ulici. Velkoplošná transparentní clona obvodového pláště je barevně tónovaná, pocitově dochází k rozjasnění interiéru. Prostor společenské místnosti umožňuje jak pořádání přednášek či jiných společenských akcí, tak komornější setkání – sledování televize, četba, hry (karetní stolek). Mezi domovní vybavení patří domovní sklad, sušárna a kóje, které jsou přístupné
z pavlače přímo u vchodů do jednotlivých bytů. Vertikální komunikace jsou redukovány na dvě jádra s výtahy. Pavlač v přízemí je jako jediná
z bezpečnostních důvodů zasklená. Technické a servisní vybavení tvoří výměníková stanice, úklidová komora a nika pro domovní odpad přístupná
z průjezdu. Celý objekt je navržen jako bezbariérový.

Konstrukce
Vzhledem k tomu, že objekt není podsklepen, je budova založena na železobetonovém roštu, který je pilotami opřen do únosné zeminy. Nosné konstrukce jsou zděné, stopy tvoří železobetonové desky. Pavlač je chráněna dřevěnými lamelami (optická clona i zábradlí). Prosklené otvory bytů tvoří dvojité zasklení, zimní zahrady mají jen jednoduché sklo. Střecha je plochá, nad vytápěnými prostory extenzivně zazeleněná, ale není uvažována jako pochůzí či pobytová. Pouze zastřešení hmoty se společenskou místností je upraveno jako pobytová terasa se střešní zahradou.

Barevnost
Koncept barevného řešení spočívá v kontrapunktu pohledově se uplatňujících konstrukčních prvků pojednaných ve své přirozené (stropy – beton) či zjemněné (zdi – omítky) podobě, s výrazně barevnými povrchy ploch vymezujících specifické funkce. Tak je možné i zvenčí fakticky číst rozmístění jednotlivých funkcí – obálka společenské místnosti je purpurová, box servisní
a technické části oranžový a čela bytů se vstupy tyrkysová.

Zahrada
Zahrada je koncipována jako odpočinková plocha, která je zpřístupněna procházkovým okruhem. Ten provází návštěvníka různorodými zákoutími
– komunitní květinovou zahrádkou, o kterou mohou (ale nemusí) společně pečovat obyvatelé domu, lučními trávníky, pobytovým trávníkem či roztroušenými výsadbami ovocných dřevin. Ovocné stromy jsou již od nepaměti tradičním fenoménem při lidských obydlích. Jsme zvyklí vnímat je jako důležitou součást našeho nejbližšího okolí. V zahradě jsou cenné atraktivním květem na jaře, měnící se barevností listů během roku, ale také na podzim svými plody. Jejich životnost je souměřitelná s délkou lidského života. Pro pobytový prostor seniorů je ovocný strom jednou z nejvhodnějších dřevin.
K domu těsně přiléhají předzahrádky, které jsou obklopeny vysokým lučním trávníkem. Ten jim dodává potřebné soukromí. Luční trávník také tvoří většinu plochy zahrady – tato vlnící se voňavá hmota dodává celé ploše potřebnou lehkost.

Pobytová terasa
Přiléhá k pavlači ve třetím podlaží. Je vybavena několika jednoduchými lavicemi a volně v ploše jsou pak umístěny nádoby, ve kterých jsou vysazeny menší stromky či vícekmenné okrasné keře – břízy, muchovníky.

Bilance
Zastavěná plocha objektu 786 m2, celková užitková plocha podlaží 2 297 m2. Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy
a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.

Autorská zpráva

*

www.4dim.cz

Soutěž na penzion vypsalo město Opava a zúčastnilo se jí 110 týmů.