Dům na hraně, Valašské Meziříčí

14.08.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Adéla Kyselová / FA VUT Brno, vedoucí práce Jan Mléčka
Dům pro Senior centrum a bydlení je členěn vnitřními dvory, které umožňují setkávání seniorů a obyvatel bytů.

*

Projekt studentky, která vloni získala 3. cenu, se i letos umístil mezi finalisty soutěže Bydlení IQ. Výstava prací všech finalistů je k vidění v showroomu Viabizzuno (Svornosti 12, Praha 5).

*

Hodnocení poroty: V soutěži se tentokrát sešlo více podobných prací na stejné téma. Centrum seniorů ve Valašském Meziříčí je asi nejblíže představě, jak skutečně chtějí senioři trávit svůj čas. Potřebují být součástí normálního života, mít kontakt s lidmi, být aktivní. Bydlení propojené s obchody
a službami, aby bylo možné se účastnit běžného dění, aby se mohli osobně setkávat s lidmi i svými blízkými. Bydlení někde ve starém zámku nebo usedlosti na kraji města (na první pohled hezké místo, ale naprosto izolované od života), pro seniory není optimální.
Architektonicky vyvážený koncept jak měřítkem jednotlivých hmot, tak vytvořením malých atrií, vnitrobloků. Celkově velmi příjemně zvládnutá práce.

*

Po důkladných analýzách města Valašské Meziříčí celkem jednoznačně vyplynula funkční náplň navrhovaného objektu. Stárnutí společnosti generuje větší potřebu aktivit pro seniory a jejich zaměstnání. Valašské Meziříčí vytváří vhodné podmínky pro občany, kteří se sami o sebe již nepostarají nebo potřebují výpomoc, ale pro aktivní seniory nemají vyhovující prostory. Návrh se tedy zabývá SENIOR CENTREM v přízemí a dvěma patry bytů.

Urbanistické souvislosti
Navržený dům se nachází na parcele na hranici historického centra a sídlištní zástavby, v blízkosti křižovatky dvou hlavních komunikací, které vedou v místě původních městských hradeb. V souvislosti s plánovaným obchvatem města je navrženo zúžení čtyřproudé ulice Sokolské na dvouproudou s odbočovacími pruhy. Toto opatření má několik důvodů. Ulice Sokolská působí jako bariéra mezi historickým centrem města a sídlištní zástavbou, zúžení silnice by mělo přispět k příjemnějšímu přechodu pro pěší. Zároveň se zlepší podmínky pro bydlení a zmenší se hluková zátěž. Současně je nově vyřešeno dopravní napojení navrženého objektu pomocí odbočovacího pruhu. Vjezd do podzemních garáží je sloučen s vjezdem zásobování do Mikyškova domu.
Nový objekt reaguje na historické urbánní souvislosti, zachovává současné (historicky původní) vstupy do centra města a parcela je zastavěna celá, pouze s poloveřejným průchodem skrz dům. Chová se tak jako hradby, které zde v minulosti stály. Celek dotváří dostavby v těsné blízkosti parcely. Vstupy do domu jsou orientovány převážně z ulice Poláškova, jeden vstup z ulice Sokolská.

Architektonický výraz, koncept
Třípodlažní hmota domu je definována dvěma principy. Navazuje na tradiční lidovou architekturu a transformuje princip valašského fojtství – soukromý dvůr, přízemí pro hospodářství a veřejnost, obytné patro solitérního domu – do současnosti. Zároveň rozvíjí stávající strukturu města, která se láme na hranici řešené parcely – historické členité centrum na jedné straně a mohutná bariéra panelové výstavby na straně druhé. Navrhovaný objekt se tak směrem k historickému centru více otevírá a člení v rastru původní parcelace, naopak k rušnější ulici Sokolská se více uzavírá a působí jednolitějším dojmem.
Dům je členěn pomocí vnitřních polosoukromých dvorů, které slouží pro různorodé venkovní aktivity, a zároveň umožňují setkávání seniorů a obyvatel bytů. Celé přízemí je věnováno Senior centru, které současně vytváří přirozené podmínky pro podnikání (kavárna, prodejní galerie). Druhé a třetí podlaží je rozčleněno do jednotlivých bytových soliterních domů v návaznosti na princip valašského fojtství.
Objekt je členitý, soukromé a veřejné plochy jsou v materiálovém kontrastu. Uzavřenější a intimnější soukromé prostory jsou charakterizovány dřevěným svislým obkladem z modřínu (transformací valašských dřevěnic), výklopnými okenicemi a střešními zelenými terasami. Vnější plášť budovy je obložen břidlicí, ve volné návaznosti na další místní materiál. Budova tak působí více uzavřeně, hladce a bezpečně. Stínící prvky jsou zde omezeny na hladké titanzinkové rolety.

Dispoziční řešení objektů
Přízemní část budovy je využívána senior centrem, obsahuje čtyři atria, která jsou aktivně využívána. Jedno z nich slouží jako hlavní vstup a je přístupné z ulice Poláškova i z ulice Sokolská. Celé přízemí je řešeno bezbariérově. Jednotlivé části centra jsou propojeny, jedinou výjimku tvoří cvičební sál, který je oddělen atriem. Centrum se dělí do několika funkčních částí – vstupní, knihovnu s čítárnou, kuchyní s jídelnou, prostory pro ruční a výtvarné práce, dílny se zahrádkařením, počítačový kout a víceúčelový sál. Součástí centra je prodejní galerie, kavárna a multifunkční prostor pro podnikání seniorů.
Jednotlivá atria jsou současně vstupním předprostorem pro obyvatele bytů v druhém a třetím podlaží. Bytové jednotky jsou rozmanité, od 1+kk až po 3+kk. Dvě komunikační jádra obsahují výtah a jsou zároveň komunikačním propojením s podzemními garážemi, jedno slouží výhradně nájemníkům objektu, druhé veřejnosti.  Garáže se nacházejí pod celým objektem, mají dvě podzemní patra a slouží jednak obyvatelům, ale zároveň veřejnosti.

Konstrukční řešení
Stavba je navržena jako železobetonový monolitický skelet s vyzdívkou z keramických tvárnic. Konstrukce je řešena jako obousměrný rámový konstrukční systém, podzemní garáže jsou zajištěny ŽB vanou z vodostavebního betonu, založené na ŽB základové desce uložené na pilotách. Celý konstrukční systém staticky zajišťují monolitické ŽB stropy a dvě ztužující jádra. Konstrukce střech je navržena z lepených dřevěných nosníků, uložených na ŽB věnci.
Objekt využívá dešťové vody; je skladována v retenční nádrži a následně využívána jako voda užitková. Část dešťové vody je zadržována v zelených terasách, aby příliš nezatěžovala kanalizaci. Zelné terasy také zajišťují příznivější klima, chrání konstrukce před prudkými výkyvy teplot.
V objektu senior centra je zajištěno nucené větrání, ale zároveň je snaha
o příčné přirozené větrání. Stínící prvky jsou navrženy dvojí – výklopné dřevěné okenice a předokenní titanzinkové rolety.

Autorská zpráva