Azylový dům a nízkoprahová centra

27.02.2014 Sociální bydlení, Soutěže

Miroslav Juren / FA ČVUT, ateliér Šestáková, Dvořák, Lupač
Svými měřítky a rozmístěním zapadají objekty do prostředí a tvoří plynulý přechod mezi zástavbami odlišného charakteru.

*

Projekt se zúčastnil loňského ročníku soutěže Bydlení IQ. Už zítra má uzávěrku nový ročník.

*

Urbanistický koncept
Návrh je situován do svažitého terénu v ulici Sinkulova, která jej ohraničuje ze spodní části svahu. V horní části svahu je pozemek ohraničen ulicí Ve svahu. Pozemek se nachází na rozhraní mezi blokovou zástavbou ve spodní části
a zástavbou rodinných domků v části horní. Obě části pozemku jsou rozdílné nejenom charakterem zástavby, horní část je klidná, a není přeplněna auty,
u spodní je tomu právě naopak. Dalším důležitým urbanistickým prvkem je zde neukončený blok, na který by měl návrh reagovat.
Nově navržené hmoty respektují rozdílnost obou světů, a zároveň vyplňují otevřenou ránu nikdy nedokončeného bloku. Hmoty jsou orientovány vždy kolmo k uliční čáře. Svými měřítky, svým rozmístěním a výškovými parametry zapadají do prostředí a tvoří jakýsi plynulý přechod mezi spodní a horní částí pozemku.
Důležitá je zmínka o náměstíčku před samotným pozemkem. V předdiplomním semináři se zmiňuji o jeho nefunkčnosti a potřebě revitalizace. Ale vzhledem
k náročnosti takového úkolu navrhuji nové objekty do stávajícího prostředí.

Architektonické řešení
Stavba je rozdělena na 4 objekty, kdy každý má svou vlastní funkci. Tři stavby – azylový dům, nízkoprahové centrum pro mládež a nízkoprahové centrum pro děti – jsou rozmístěny na pozemku, a tyto stavby spojuje stavba čtvrtá, a to sportovní hala.
Hmoty azylového domu a nízkoprahového centra vyrůstají ze svahu nad terén, hmota haly je zahloubena do svahu tak, aby z horní části byla vnímána jako zelený svah, naopak ze spodní části tvořila parter. Důležitým prvkem návrhu je tedy propojení. Ačkoli mají objekty jiný charakter, důležité je jejich zapojení do okolí.
Azylový dům pokračuje v blokové zástavbě, navazuje na štít sousedního hotelu, a ukončuje tak otevřenou ránu (nedokončený blok) Do domu se vstupuje z ulice Sinkulova, má pět podlaží a je zakončen plochou střechou.
Ve spodní části se kromě vstupu do azylového domu nachází poradna (která může být v provozu nezávisle na azylovém domě) a dobročinný obchod.
V ostatních podlažích jsou umístěny bytové jednotky a pokoje dle stavebního programu.
Nízkoprahové centrum pro mládež (13–18 let) je umístěno také ve spodní části pozemku a je situováno k Podolským schodům, které jsou v rámci návrhu revitalizovány. Do centra se vstupuje ze Sinkulovy ulice a vstup je společný
i pro halu. Mezi centrem pro mládež a azylovým domem vzniká volný prostor, který je využitý jako místo pro venkovní aktivity centra (horolezecká stěna, skate, sezení). Centrum je třípodlažní stavba s pultovou střechou, která je inspirována svahem, zjemňuje a rozehrává objem domu. Vnitřní prostory jsou uspořádány do dvou celků:
– Uzavřené prostory, které tvoří soukromější místnosti pro personál, výuku, kroužky apod.
– Otevřené prostory, kde jsou volně rozmístěny prostory pro sezení, multimédia, herny, vzdělání a tvorbu. Pro otevřené prostory je dominantním prvkem schodiště, které propojuje všechna tři podlaží. Důležitým prvkem centra je nealko bar v 1. NP, který se stává místem setkávání. Ze třetího podlaží se dá vystoupit na střechu haly – zelenou terasu.
Nízkoprahové centrum pro děti (6–12 let) je umístěno v klidné horní části pozemku a vstup je situován z ulice Ve svahu. Objekt je půdorysně nejmenší stavbou, jeho měřítko odpovídá malým rodinným domkům. Centrum má pět podlaží, z nichž dvě jsou zcela pod terénem. Při pohledu z ulice Ve svahu ho vnímáme jako dvoupodlažní, při pohledu ze spodní úrovně se odkrývá větší část domu (jak postupně vystupuje ze svahu, ze spodní strany koresponduje s vyšší blokovou zástavbou). Střecha centra je také pultová a interiér je řešen stejným způsobem jako u centra pro mládež. Na střechu terasy se vystupuje ze třetího podlaží.
Sportovní víceúčelová hala je umístěna v centru a stává se propojujícím prvkem pro všechna zařízení. Hala je umístěna kompletně pod terén (aby hmota nenarušovala území svým měřítkem), pouze z ulice Sinkulova je vnímána jako horolezecká stěna (inspirace skálou). Hala slouží jako víceúčelové sportovní hřiště, které využívají jak nízkoprahová centra, tak azylový dům. Zároveň může hala sloužit jako prostor pro koncerty a může být samostatně pronajímatelná školskými zařízeními v okolí. Střecha haly funguje jako terasa pro nízkoprahová centra a azylový dům.

Materiálové řešení
Fasáda se stává vizuálním prvkem, který spojuje objekty azylového domu
a nízkoprahových center a dává najevo, že stavby tvoří jeden celek i přes rozdílné funkce. Materiál fasády je stejný pro všechny objekty, obkladové desky Fundermax. Okenní otvory jsou opatřeny venkovními skládacími okenicemi, které jsou ovládány automatizovaným systémem.
Fasáda azylového domu je tvořena pravidelným rastrem desek ve svislém modulu 600 mm, aby budova působila klidným dojmem. Dále jsou na fasádě umístěna jednoduchá obdélníková okna nepravidelně rozmístěná, ale dodržující stejnou výšku parapetu. Okenice jsou ve stejném odstínu jako samotné fasádní panely. Po uzavření všech okenic působí dům jako izolovaný nepřístupný kvádr, v průběhu dne mění míru své otevřenosti a uzavřenosti vůči okolí. Tato myšlenka je inspirována samotnou podstatou azylového domu – poskytovat bezpečí, úkryt, ale zároveň se znovu otevírat.
Fasáda nízkoprahových center je ze stejného materiálu, ale rastr obkladu je zde odlišný. Reaguje na rozdílnou náplň domů. Rastr je více hravý, nepravidelný. Sestává se z čtvercových obkladových desek různé velikosti
o základním modulovém formátu 500 mm. Tento rastr je inspirován stavbou dětských skrýší a pevností. Dominantní na fasádě jsou nepravidelně rozmístěná okna taktéž čtvercového tvaru, která rozehranost fasády podporují. Okenice jsou zde stejného principu jako okenice u azylového domu, pouze jsou barevně odlišeny. Barvy se promítají do interiérového vybavení,
a barva se tak stává poznávacím znakem pro obě centra.
Střecha nízkoprahových center je řešena stejným obkladovým materiálem jako vnější stěny, aby se zachovala jednolitost exteriéru.

Autorská zpráva