Sportovní areál v Sazovicích

04.08.2017 Rekreace, relaxace

Pavel Mudřík
/ Poloha areálu
ve středu obce si vyžádala lehkou transparentní zastavěnost. Nové objekty by měly působit uvolněně až prázdninově.

*

Sportovní areál byl v Sazovicích již dříve, časem však zcela zchátral a zanikl. Tradice a paměť  zůstaly. S ohledem na velikost obce jde o zvláště rozlehlou plochu vymezenou silnicí a potokem na protilehlých stranách a okolními domy. Investor vstoupil do původního prostoru s novými silami. Podmínkou bylo zachování stávající vany bazénu a objektu šaten. Nový areál měl obnovit
a rozšířit letní aktivity koupaliště, dále vytvořit kvalitní sportovně-relaxační možnosti a novou restauraci.

Požadavky investora byly prostorově neskromné. Poloha ve středu obce mezi domy si vyžádala vytvořit koncepci lehké, transparentní objektové zastavěnosti. Nové objekty by měly působit uvolněně až prázdninově, ale současně trvale a jasně. Organizace prostoru je podřízena ploše koupaliště, které bude i po ukončení letní sezony nabízet některé objekty k celoročnímu využívání. K těmto patří dětské hřiště, šatny sportovců, sauna s wellness
a venkovní bufet. K celku areálu dále patří dvě minifotbalová hřiště s umělým povrchem, letní tenisový kurt s umělou trávou, multifunkční hřiště (nohejbal, basketbal, volejbal, floorbal) s mantinely na zimní hokej. Dnes ještě nerealizovaná krytá hala na tenis a minifotbal, dále samostatné objekty restaurace, venkovního občerstvení, šaten s wellness a skladu. Na  pozemek se ještě vešla parkovací místa. Velkým handicapem je pozice v blízkosti potoka, kde kdysi býval mlýnský náhon. Areál je tak potencionálně ohrožen velkou vodou.
Na ploše byl proveden důkladný drenážní systém, zvýšena niveleta většiny ploch a veškeré technické podmíněnosti, jako čov, trafostanice a veškeré přípojky inženýrských sítí.

Oproti komunikaci je areál „utopen“ asi o tři metry. Tohoto je využito při koncepci osazení hlavního objektu restaurace s podjízdnou přístupovou lávkou a konzolou příčného objektu zázemí restaurace. Dál od silnice je „do větru“ osazena hlavní transparentní hmota restaurace na pilířích a na ni navazuje příčná loď, jen tak se jí dotýkající. Přiznaná betonová rámová konstrukce umožňuje maximální transparenci hmoty. Do rámu je vložena dřevostavba, která se na povrchu projevuje modřínovými šupinovými výplněmi stěn a prosklenými plochami. Na jihozápadní stranu je rám v celé délce vykonzolován, a tím vytváří velkorysou terasu s fixním transparentním překrytím. Podlaha i strop jsou dřevěné modřínové. Přístup do restaurace je řešen přemostěním ocelovou lávkou s dřevěnou palubou. Na druhé straně, na terase, je spuštěno ocelové schodiště do prostoru koupaliště. Objekty jsou podjízdné a podchůzí. Tato možnost umocňuje objemovou lehkost. Pod hlavním objektem je umístěn vstup do koupaliště, šatny, pokladna a zázemí.

Objekty v koupališti mají lehký, konstruktivní charakter. Je zde použit ocelový rám s betonovými a sklobetonovými výplněmi (bufet). Na dalších jsou použity dřevěné modřínové pláště. Stávající objekt šaten byl v průběhu stavby zcela nahrazen novými konstrukcemi. Bazénová vana byla sice využita, ale zůstal jen prostý beton a vše ostatní, včetně kompletní technologie, je nové. Nakonec se podmínka zachování vany stala obtíží pro koncepci organizace prostoru. Pochůzí plochy jsou betonové z česaného betonu a betonových desek. Plocha mokrá, ke koupání, je dle požadavků hygieny vymezena brodítky se  sprchami a zelení. Odpočivná plocha k ležení je umístěna za objektem sprch a občerstvení, více do klidu. Na ploše areálu byly vysazeny javory a lipky pro budoucí příjemné stíny. Příjezdní komunikace je živičná, na rozdíl od parkovacího stání, které je vysypáno kamennou drtí. Areál je volně přístupný, jen koupaliště je oploceno pletivem.
V interiérech jsou použity loupané borové překližky, modřínová prkna, dubové vlysy, tarkett i lité podlahy.

Spolupráce Pavel Krampla, Milan Nečas, Marian Lanc

Autorská zpráva
Foto Daniela Dostálková a Studio TOAST