Bytový dům s malými byty v Horažďovicích

23.08.2010 Bytové domy

Josef Pleskot, Radek Lampa, Zdeněk Rudolf, Filip Tittelbach / AP atelier
Nízkopodlažní pavlačový dům se sociálními byty vychází z urbanistických principů
daného místa.

Zjištění, že města mohou být také založena na jiných nosných principech, než jsou tradiční ulice, náměstí, bloky apod., zdůvodňuje koncept bytového domu v Horažďovicích. Prostorotvorným fenoménem západního předměstí Horažďovice je jistá drúzovitost a téměř zákonité střídání dlouhých a krátkých objemů, z nichž jsou drúzy utvořeny.

Urbanistické a architektonické řešení

Dalšími charakteristickými momenty, z nichž návrh vychází, jsou:

  • Uměle málo regulovaný urbanistický vývoj druhého městského plánu Horažďovic zanechává pozoruhodné stopy, charakterizovatelné střídáním robustních stavebních objemů, které lemují ulici, a dlouhých domů (křídel), které jsou vrostlé dovnitř rozlehlých bloků. Uliční pohledy jsou tak překotně tvořeny podélně se rozvíjejícími průčelními fasádami s okny, vstupy a téměř slepými štíty.
  • Půvabný polovenkovský charakter druhoplánové zástavby se také potvrzuje četnými stabilními „prolukami“. Celistvé bloky ohraničené cestami tak ztrácejí na čitelnosti.
  • Výšky domů jsou velmi proměnlivé – od přízemních až po vícepodlažní objekty. Tato výšková neuspořádanost zůstane pro dané území ještě po mnoho desetiletí symptomatická.

Z předcházejících poznatků vyplývá urbanistické řešení, které navíc konvenuje moderním požadavkům na zdravé životní prostředí. Velikost pozemku, stavebním programem požadované kapacity a charakter výstavby se sociálními byty dává oprávnění k rozvinutí spíše nízkopodlažního objektu s vazbou na obytně upravenou zahradu. Důležitým aspektem je vytvoření „hospodářského“ dvora, který zajistí povrchové parkovací stání pro všechny byty a manipulační plochu pro zásobování obchodu. Architektonické řešení nevyžaduje podsklepení. Urbanistické řešení umožňuje do budoucna bohaté stavební rozvinutí sousedního domu.

Konstrukce a materiály

Obyčejný stavební program je deklarován nerafinovanou urbanistickou koncepcí a také obyčejnými (tradičními) stavebními technologiemi a materiály. Jedná se o stěnový systém materiálu ISOSPAN se železobetonovými stropy. Zastřešení tvoří plochý krov ze sbíjených dřevěných vazníků s titanzinkovou krytinou. Dalšími použitými materiály jsou strukturální omítka, modřínové dřevo kryjící pavlače, probarvený štuk, zinkový plech na střechách a pohledový beton.

Autorská zpráva
Foto Jan Malý