Bytový dům Hergeth

20.10.2010 Bytové domy

Jan Mach, Pavel Nalezený, Jan Vondrák / mjölk architekti a Jiří Mach
Zvýšené nároky uplatňované na každém patře domu přirozeně přinesly i členitý architektonický výraz.

Pozemek leží poblíž předělu městských čtvrtí Kladno-město a Kročehlavy. Nově navržený dům je posledním objektem širšího městského jádra, jeho urbánním úkolem je tedy vymezovat hranici. Rozestupy, které hmota nového bytového domu určuje, pokračují s rytmem jižního břehu ulice Josefa Hory. Nedaleko pozemku směrem na západ se nachází bývalý důl Hergeth. Poddolované území podléhá stavební uzávěře a je na jižní i severní straně roubeno nízkými garážemi.

Návrh bytového domu vnímá charakter lokality a řídí se podobnými zastavovacími determinanty jako okolní zástavba. Umístěním na pozemku dodržuje uliční čáru komunikační trasy Josefa Hory danou mimo jiné frontou ze severu sousedících domů; svojí výškou respektuje podmínky územně plánovací dokumentace města Kladno.

Objekt má čtyři nadzemní podlaží, podkroví a jedno podlaží podzemní. Jelikož je veškeré parkování řešeno v rámci hromadných garáží ke stavbě přilehajících ze západu, nabízelo se dům otevřít pouze pěším, popřípadě cyklistům. Odvoz komunálního i tříděného odpadu bude umožněn z prostranství mezi garážemi navazujícího na ulici Hálkovu.

Navržený dům vychází z plného využití poskytnuté parcely. Hmota domu definuje nároží ulic na rozhraní městských částí. Přístup k návrhu se od běžného řešení liší tím, že jsme na ploše každého bytu uvažovali o vytvoření unikátních prostor. Zvýšené architektonické nároky uplatňované na každém patře domu s sebou přirozeně přináší i jeho členitý výraz. Vzhledem k celkové výměře jednotlivých podlaží a poloze domu ke světovým stranám se jevilo výhodné umístit komunikační halu podél severní fasády. Půdorysné schéma je tedy rozděleno na schodišťovou halu s výtahem a dvojici bytů na běžných podlažích.

Vstupní podlaží je umístěno do suterénu, 80 cm pod úroveň komunikace (prodloužený směr ulice Arbesova). Přístup do objektu je umožněn ze dvou stran. Hlavní vstup zajišťuje chodník z ulice Josefa Hory. Na úrovni vstupního podlaží, podél komunikačního jádra, domem prochází široká sloupová hala, která rampou klesá na podestu malé tělocvičny a sklepů. Přístup od západní strany je jakýmsi protipólem vstupu hlavního.

Garážová stání na západní straně jsou vzhledem k možnostem území v blízkosti důlního díla řešena na třech různých místech. Šest parkovacích míst bude zastřešeno železobetonovým stropem mezi novostavbou a stávající garáží. O několik metrů dál, směrem na západ, jsou řešena další dvě garážová stání.

Bytový dům s garážovým stáním a komerčním prostorem je v rámci společných komunikací řešen jako bezbariérový. Dispozice bytového domu umožňuje v případě zájmu imobilního občana o koupi bytu úpravu bytu pro užívání osobou s omezenou schopností pohybu a orientace. Počet bytových jednotek: 1 byt 2+kk, 2 byty 3+kk, 4 byty 3+1, 1 byt 5+1.

Konstrukce objektu je v parteru řešena jako monolitický skelet se sloupy, následující podlaží jako zděný stěnový systém z cihel. Exteriérová fasáda bude opatřena hrubě hlazenou jednovrstvou omítkou z cementové malty. Pro povrch vybraných partií domu bude použito omítky jemnější. Pod okenní a dveřní otvory je počítáno s dřevěnými křídly i rámy skrytými v ostění.

Autorská zpráva