- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

AIRSAVE – čisté ovzduší

Novinkou mezi produkty pro vydláždění ploch ve městech je betonová dlažba, která dokáže čistit ovzduší. Technologie AIRSAVE odbourává oxidy dusíku, k její funkci stačí pouze denní světlo.

*

Komerční prezentace

*

Nadechnutí pro zdravé životní prostředí

Znečištění vzduchu obzvláště v městských aglomeracích a v zónách
s intenzivním provozem je velmi aktuálním problémem. Oxidy dusíku (NOx)
z výfuků a komínů zamořují ovzduší. Škodlivé látky znečišťují vzduch nejen nám lidem a rostlinám, ale zasahují celý ekosystém. Především dráždivý plyn oxid dusičitý poškozuje dýchací cesty a zvýhodňuje vznik jemného prachu a ozónu. Aby se zamezilo tomuto negativnímu vývoji, vydává Evropská Unie od roku 2010 zpřísněné směrnice k zatížení ovzduší oxidy dusíku ze zplodin. Dle nových nařízení nesmí být překročena hraniční hodnota 40 mikrogramů oxidů dusíku na m3 vzduchu v ročním průměru. Aktuální měření však dokládají, že tato hodnota je na silnicích se silným provozem jen stěží dodržitelná a je
z části silně překračovaná.

Při trvalém překročení těchto hraničních hodnot o jednu třetinu stoupá relativní riziko úmrtí pro člověka s onemocněním srdce a krevního oběhu
o jednu polovinu. Redukovat zatížení oxidy dusíku v ovzduší je proto velmi aktuální.

Řešení: AIRSAVE

Díky použití inteligentní technologie AIRSAVE vznikají pro přírodu a člověka trvalé a jisté náznaky řešení pro udržení čistého vzduchu. AIRSAVE je schopen trvale odbourat oxidy dusíku způsobující vážná onemocnění. Pro velký pokrok ve věci ochrany životního prostředí je třeba pouze denní světlo a betonová dlažba s inovativní účinnou formulí AIRSAVE. Díky účinku redukující oxidy dusíku je použití blízko dopravních oblastí smysluplné. AIRSAVE zůstává trvale fotokatalyticky aktivní a redukuje průkazně škodliviny v ovzduší.

Obdivuhodný účinek

Povrchy s AIRSAVE prokazatelně odbourávají škodliviny v ovzduší a přispívají rozhodující měrou k lepší kvalitě života ve městě. Díky účinku redukující oxidy dusíku je použiti blízko dopravních oblastí smysluplné.

Ohromující účinek čištění stoupá s intenzitou přírodního světla a prouděním vzduchu, přičemž čisté povrchy zesilují účinek.

Příklad: 7 140 m2 (plocha odpovídá velikosti mezinárodního fotbalového hřiště) vydlážděno s povrchy AIRSAVE přemění stejné množství oxidů dusíku, které vyprodukuje 100 automobilů VW Golf při 17 000 ujetých km za rok (VW Golf s benzinovým motorem 1,4 TSI DSG, Euro 5).

Průběh redukce NOx pomocí AIRSAVE

Princip AIRSAVE následuje fotokatalýzu, chemickou reakci vyvolanou světlem. Přírodní efekt se zde zasadí o zrychlení oxidace oxidů dusíku. Sluneční světlo
a lícní beton modifikovaný oxidem titanu přemění jako katalyzátor jedovaté dráždivé plyny na neutrální součásti. Při této reakci jsou škodlivé látky rozštěpeny a vznikne nitrát (NO3). Netoxická sůl je oproti výchozí látce ve vodě rozpustná a může kontrolovaně odtéct společně se srážkovou vodou.

AIRSAVE – co byste o technologii měli vědět

Často kladené dotazy k AIRSAVE

Co je nová a jedinečná vlastnost AIRSAVE?
U technologie AIRSAVE je použit speciální prémiový cement (TX-Aktive), AIRSAVE odbourává prostřednictvím zapracovaného fotokatalyzátoru oxidy dusíku (NOx).

Co je to fotokatalyzátor?
Fotokatalyzátory jsou materiály, které působením denního světla vyvolávají chemickou reakci, anebo zvyšují rychlost této reakce. Díky působení denního světla může být zrychlena například přeměna NOx na NO3.

Je nutné speciální osvětlení?
Přírodní světlo je dostačující, aby se vyvolalo fotokatalytické působení.

Jakou rychlostí oxiduje NOx?
Rychlost fotokatalytické oxidace závisí na intenzitě světla a proudění vzduchu. Při pokusech v laboratoři 40 % NOx okamžitě zoxidovalo na NO3.

Jak trvalé je fotokatalytické působení?
Fotokatalyzátor se během fotokatalytické reakce nespotřebuje. Účinnost si ponechá po celou dobu životnosti betonového povrchu.

Existuje něco, co může omezit účinnost?
U odbourání škodlivých látek prostřednictvím fotokatalýzy se jedná o kontaktní reakci. Světlo a vzduch musí přijít do styku s betonovým povrchem. Silné znečištění betonových povrchů může tuto aktivitu snížit. Po vyčištění ploch jsou opět aktivovány fotokatalytické vlastnosti.

Je NO3, který vzniká při fotokatalytické oxidaci, jedovatý a ohrožuje zdraví a životní prostředí?
Ne, NO3 není ani jedovatý, ani neohrožuje zdraví. NO3 reaguje s hydroxidem vápenatým betonového povrchu, mineralizuje na povrchu a odtéká kontrolovaně s dalším deštěm do kanalizace.