Vila Frýdava

03.07.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Petr Uhlík, Zuzana Šuleková / Uhlík architekti
/ Návrh vily vychází z podmínek místa: prudký svah k vodě poskytuje krásné výhledy, ale jediné osluněné místo je v horní části pozemku.

*

Značně svažitý pozemek na břehu lipenského jezera má severovýchodní orientaci svahu, tedy nepříznivou vzhledem k situování obytných místností, založení stavby je navíc v takto složitém terénu velmi náročné. Sousední parcely jsou v současné době bez zástavby, okolní přirozená zeleň sestává z vysokých jehličnanů a náletových listnatých stromů.

Řada pozemků je vymezena komunikací a vodní plochou, linie břehu je mírně proměnlivá, většinou se břehy prudce svažují k vodní hladině. Lze předpokládat, že náročné pozemky o výměrách 2-3 tisíce m2 budou zastavěny individuálními vilami s vyšším prostorovým standardem, který bude splňovat náročné požadavky uživatelů. Vzhledem k velikosti pozemků bude zástavba volná s nepřerušeným přírodním charakterem břehu až po  samotnou obec Frýdavu. Zároveň lze očekávat i konfrontaci různorodých architektonických přístupů. Společným tématem bude nutně orientace domů k hladině jezera.
Objekt se pokouší nalézt odpověď na velmi obtížné zastavovací podmínky. Jeho hmota se z pohledu komunikace příliš neuplatňuje. Viditelná je pouze horizontální linie horního obytného podlaží domu. Celá stavba je orientována směrem k vodní ploše a jižní osluněné části pozemku.

Hlavní a přirozená orientace svažitého  pozemku je severovýchodní, směrem k hladině vodní nádrže, zatímco jediné pobytově využitelné a osluněné místo se nachází v horní části na jihozápadě pozemku. Tyto rozporné  podmínky spolu s prudkým spádem celého pozemku si vyžádaly netradiční koncepční řešení. Celé těleso domu je rozděleno na dvě hmoty, spodní sokl a horní lehký skleněný kvádr. Železobetonový sokl o minimální půdorysné ploše redukuje míru založení ve svahu. Sokl je orientován proti svahu tak, aby se otevřela jižní fasáda, je jakýmsi pokračováním skály, jejím obnažením v materiálově příbuzné monolitické hmotě – betonu. Vnitřní prostor je členěn betonovými kubusy koupelen, schodiště a obslužných prostorů, které evokují balvany na skále. Mezi nimi vzniká volný užitný prostor. Horní lehký kvádr je posazen na hranu soklu co nejblíže k vodní ploše. Horní plocha soklu slouží jako pochozí terasa, a zároveň přístup do domu. Lehký hranol je koncipován jako otevřená skleněná hmota vsazená doprostřed korun vzrostlých stromů, které tvoří její přirozenou clonu. Pojímá v sobě hlavní denní obytný prostor domu otevřený výhledům k vodě i směrem ke vstupní terase. Skleněný kvádr je symetricky překonzolován o 7,8 m na obě strany soklu. Z hlavní přístupové cesty je patrná pouze tato část domu. Z ulice bude pohledově kryta jednak vzrostlou zelení, a částečně také umělým valem mezi hranicí pozemku a komunikací.

Vila je vytápěna pomocí tepelného čerpadla, jako zdroje energie využívá dva vrty. Veškeré místnosti mají podlahové vytápění.
Součástí domu je také dřevěné molo 6 x 2 m na břehu jezera, které bude sloužit k letnímu pobytu u vody nebo ke kotvení malého člunu.
Zastavěná plocha 106 m2, užitná plocha 335 m2.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Balej