Obnova venkovské usedlosti v Borovici

02.07.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radek Novotný
/ Projekt obnovuje funkci soukromého bydlení v prostoru, jehož kvalitu tvoří především přírodní rámec a urbanistický vývoj.

*

Lokalita
Návrh je situován do prostředí obce Borovice ležící severozápadně od Mnichova Hradiště. Parcela je v mírném klesání k východu, sevřená mezi linie cesty a potoka, skryta za vzrostlými stromy, neodhalující svoji uzavřenost
a intimitu před okolím. Rybník dává vzpomenout na zaniklý mlýn, který se zde nacházel. Dalšími svědky minulosti jsou rezidua dvou hospodářských objektů přimykajících se k hranici pozemku ze západu. Pevně vymezují hranici přechodu mezi veřejným a soukromým. Reziduum většího objektu, dříve zřejmě stájí, tvoří už pouze pískovcové obvodové zdi na hranici pozemku a zdi středního traktu. Menší, lépe dochovaný objekt, je v přízemí tvořen kamennými stěnami s klenutými stropy, ve vyšším patře pak cihelným zdivem směrem k silnici a roubeným zdivem orientovaným směrem do zahrady. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která vytváří důležité prvky při formování soukromého prostoru zahrady a zároveň veřejného prostoru obce.

Koncepce
Kvalita řešeného prostoru je utvářena především daným přírodním rámcem a urbanistickým vývojem, který v průběhu času formoval vzájemné vazby prostorů, objektů a jejich propojení s okolní krajinou. Cílem řešených vstupů do území je vnesení nových impulzů do stávajícího skomírajícího kontextu tak, aby dokázaly dlouhodobě posílit danou lokalitu a svým vkladem pomoci
k opětovnému oživení nejbližšího okolí a postupnému znovuvytváření přirozených vazeb a nervových spojení mezi jednotlivými prvky obce. Záměr počítá s obnovením funkce soukromého bydlení, které bude doplněno funkcí přechodného ubytování tak, aby bylo v rámci obce podpořeno navracení funkcí s ekonomickým dopadem, které se musí stát jedním ze zásadních prvků při snaze o obnovu území. V rámci tohoto záměru budou v řešeném prostoru obnoveny stávající objekty, které v současné době neplní žádnou funkci (SO-02 a SO-03) a dále dojde k doplnění celku usedlosti objektem novostavby SO-01. Objekt S0-01 je navržen jako rodinný dům, přechodné ubytování je situováno do objektu SO-02, SO-03 bude po stavebních úpravách plnit hospodářskou a podpůrnou funkci pro celou usedlost.

Rodinný dům
Objekt je umístěn zhruba ve středu řešeného prostoru ve stopě zaniklého objektu mlýna, která je patrná ze snímků stabilního katastru a jehož stopy jsou vysledovatelné i v současnosti. Pozice objektu respektující původní urbanistické poměry plně vyhovuje možnosti umístění obytné funkce se soudobým standardem. Poloha objektu v plné míře využívá silné stránky pozemku: možnost správné orientace ke světovým stranám, orientaci výhledů do okolí, pohledy na stávající vodní plochu. Hmota domu vymezuje intimnější část pobytové zahrady a využívá morfologických poměrů terénu, které umožňují adekvátní výškové osazení domu v rámci nejbližšího okolí. Stavebně se jedná o dvoupodlažní nepodsklepený objekt se zastřešením sedlovou střechou s obdélníkovým půdorysem cca 7,5 x 15,0 m. Z důvodu orientace delší osy objektu souběžně se spádnicí terénu je 1. NP rozděleno do dvou úrovní tak, aby byl z obytných prostor zachován přímý kontakt se zahradou. Výtvarně je výsledná hmota objektu složena ze dvou do sebe zapadajících částí. Pevná podstata domu, výrazně ukotvená a jakoby vyrůstající z terénu, je provedena z omítaného kontaktně zatepleného zdiva. Do této struktury je vložen lehčí a výrazově měkčí protikus (lehká rámová konstrukce s dřevěným obkladem), který dotváří výslednou hmotu objektu. Dřevěným fasádám odpovídá i řešení střešního pláště.

Penzion
Jedná se o stávající objekt, z něhož se do této chvíle zachovalo torzo obvodových kamenných konstrukcí. Stavba bude využívána pro přechodné ubytování. Ubytovací jednotky tvoří apartmány s kuchyňskou linkou a vlastním hygienickým zázemím. U hmotového řešení úprav objektu je použito stejného principu jako u výše zmiňované novostavby. Zachovaná materie kamenného zdiva je do konečného požadovaného objemu doplněna hmotou s dřevěným fasádním obkladem. Konstrukčně se jedná o rámovou dřevěnou konstrukci
v místě dochovaných stěn vsazenou za stávající kamenné stěny principem „house in house“. Dřevěnému fasádnímu obkladu znovu odpovídá řešení střešní krytiny. Dřevěná krytina není použita pouze z hlediska abstraktního utváření objemu, ale reaguje i na dřevěnou šindelovou krytinu, která velmi pravděpodobně byla použita na nedochovaném roubeném objektu.

Autorská zpráva

*

www.rn-a.cz