Dům nad bažinou v CHKO

07.01.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Lenka Křemenová, David Maštálka / A1Architects
Novostavba se inspiruje místní tradiční horskou architekturou, a to jak v celkovém tvarovém pojetí, tak i v materiálovém řešení.

Popis stávajícího stavu
Na pozemku ve vnitřní části CHKO stával rodinný dům, na jehož zboření bylo vydáno povolení v roce 2001. Dům byl stržen, v současné době je na místě zbořeniště zbytků zdiva a zpevněných ploch. Tato plocha bude využita pro nově navržený dům. Pozemek se svažuje k jihozápadu. Část jeho hranice je osázena vzrostlými smrky, plochy pozemku tvoří ve většině louky s náletovými dřevinami. Stávající vjezd na pozemek bude využit pro plánovaný objekt. Pro zásobování novostavby pitnou vodou bude nadále sloužit rovněž stávající studna v severozápadním cípu parcely.

Umístění stavby na pozemku
Novostavba domu bude osazena na místě domu původního, resp. na části jeho zbořeniště.  Takto bude respektovat tradiční lokální orientaci staveb – hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi.
Pro plynulé zapojení stavby do terénu bude využito pozůstatků terasy původního domu, aby byl minimalizován vznik nových zpevněných ploch a technických úprav. Novostavba zároveň využije dochovaného kamenného sklepení, které zůstalo v rámci demolice neporušeno. V místě stávajícího vjezdu na pozemek jsou navržena dvě stání pro osobní automobil a malý dřevěný přístřešek na kola.

Architektonické řešení
Novostavba se inspiruje místní tradiční lidovou horskou architekturou, a to jak v celkovém tvarovém pojetí domu, tak i v materiálovém řešení fasád a střech, plně respektuje tím doporučení CHKO.
Dům je přízemní s obytným podkrovím. Obdélný půdorys dodržuje poměr stran téměř 2:3. Šíře štítové stěny je po konzultaci na CHKO navržena v rozměru 10,2 m, celková délka domu činí cca 13,5 m.
Celkově má novostavba jednoduchý tvar navazující na její obdélný půdorys. Přízemní část domu je zastřešena sedlovou střechou o sklonu 45 stupňů s hřebenem v podélné ose půdorysu. Na jižním sklonu střechy jsou umístěny malé vikýře a v severní části jsou osazena pouze střešní okna. V jižním průčelí je navržen kolmo orientovaný rizalit s rovnoramennou sedlovou střechou o sklonu 45°, jeho tvar a osazení vychází z inspirace místní lidovou architekturou. Fasádu rizalitu tvoří v rámci verandy dřevěný posuvný rošt a v úrovni podkroví fasáda přechází ve stejné odřevění, které je použito na celém plášti domu. Střecha (hmota podkroví) je osazena přímo v úrovni stropu přízemí.

Skladebnost a materiálové řešení
Konstrukci domu tvoří dřevěný skelet se střední podélnou osou.  V této ose je osazen i hřeben střechy. Skelet domu bude opláštěn sendvičem z minerální tepelné izolace a doplňkových kompletačních konstrukcí, na vnější straně pláště bude použito tradiční vertikální odřevění, provedené širokými svislými prkny vzájemně překládanými. Toto opláštění bude použito na celé ploše všech obvodových stěn domu. Barevnost odřevění bude provedena v přírodním odstínu hnědé barvy, alternativně v přírodní podobě z modřínu, který po čase získá příjemně šedou barvu harmonizující s okolní krajinou.  Střešní krytina bude plechová v odstínu tmavě šedé barvy.
Nerovnosti terénu budou doplněny nízkou kamennou podezdívkou z místní žuly. Novostavba bude založena na zbořeništi původního domu pomocí vrtaných pilotů.  Výplně otvorů budou z dřevěných rámů s izolačním zasklením.

Dispozice a interiér
Dispozice domu je přirozeně členěna v návaznosti na nosný konstrukční systém stavby.
V přízemí jsou na východní straně domu umístěna letní i zimní zádveří v logice vstupu na stávající vjezd od příjezdové lesní cesty.  Zimní zádveří slouží zároveň jako prostor pro technické zázemí domu a místo pro odložení lyží.
Na letní zádveří navazuje hlavní část dispozice přízemí, což je obytný prostor (světnice) s kuchyňským koutem při severní stěně místnosti. Na této straně domu je navrženo i schodiště do podkroví. Ústředním motivem hlavní obytné místnosti jsou kachlová kamna, kolem nichž se pak rozvíjí celý provoz pokoje. Na straně kuchyňského koutu ke kamnům přiléhá pracovní ostrůvek, který přechází ve velký jídelní stůl. Na protější straně kamen je navržena lavička s výhledem na jižní verandu. V této části je zároveň prostor pro další sedací nábytek, ze kterého si mohou obyvatelé domu užívat příjemný výhled. Západní část dispozice v přízemí zaujímá ložnice s vlastní koupelnou a zároveň menší obytný prostor s malou pracovnou. Ložnice a pracovna jsou odděleny pouze stěnou polic knihovny, takže podle jejího budoucího zaplnění vzniká buď částečné, nebo úplné vizuální rozdělení prostorů.
Podkroví je propojeno otevřenou galerií s hlavním obytným prostorem v přízemí. Z galerie je možné vstoupit do dvou podkrovních ložnic s vlastním hygienickým zázemím. Na galerii je při severní stěně vedle schodiště společná šatna. Jižní průhled z galerie se odehrává v rámci malého rizalitu, který je orientovaný kolmo na hmotu střechy a je tak volným pokračováním galerie a vyhlídkou do krásné krajiny okolních hor.

Autorská zpráva