Český ostrovní dům

27.11.2017 Ekologie, Rodinné domy

Kristýna Ulrychová, Josef Konečný, Matouš Juráň / Fsv ČVUT
/ Návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu získal první cenu v soutěži Český ostrovní dům 2017.

*

Projekt Český ostrovní dům dává studentům prostor zkoumat možnosti soběstačných domů, které se nemusejí spoléhat na obecní nebo městskou infrastrukturu, ale starají se samy o sebe.  Od roku 2016 soutěž pořádá iniciativa Pavla Podruha Český ostrovní dům.

*

Práce řeší návrh energeticky hospodárného rodinného domu ve Vrcově v rámci studentské architektonické soutěže Český ostrovní dům 2017. Koncept vychází z principů tzv. ostrovních domů při zachování komfortu standardní „připojené“ domácnosti. V návrhu byla spojena pokroková, důmyslná a plně funkční řešení v co nejvíce soběstačném a šetrném domě. Navržen je tak rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, uspořádaný do dvou podlaží, přízemí
a podkroví. Projekt reaguje na způsob života investora a splňuje jeho přání
a požadavky. Jelikož majitel občas pracuje i z domova, byla oddělena pracovna od hlavní hmoty domu, tedy oddělena práce od bydlení. Toto oddělení umožňuje pracovat v pracovně s klienty či spolupracovníky bez narušování soukromí rodinného života v domě, případně tento prostor využít jako pokoj pro hosty. Celkově se jedná o současnou formu rodinného bydlení na venkově, využívající novodobé poznatky z oblasti udržitelné výstavby, reagující na kontext místa a nabízející tak uživateli komfort bydlení v úzkém kontaktu s přírodou.

Dům je umístěn do severovýchodní části parcely tak, aby byla zachována co největší část zahrady pro pobyt a užívání rodinou, přitom příjezdová cesta byla co nejkratší. Dále bylo důležité, aby zůstal osobní i vizuální kontakt
s místními obyvateli a aktivitou na návsi s rybníkem, došlo k propojení se stávajícím vzrostlým stromem na pozemku a jeho využití. Dům svým natočením vychází z příjemné orientace ke světovým stranám, umožňuje výhledy do krajiny a úzký kontakt s přírodou. Vznikl tak půdorysný tvar písmene L, který vytváří intimní zákoutí zahrady, je vhodně orientován ke světovým stranám
a působí jako bariéra proti dopravnímu hluku z místní hlavní komunikace.

Základní ideou návrhu je průchodnost mezi jednotlivými částmi objektu, zahradou a přístupovou cestou. Tuto „křižovatku“ tvoří prosklená část spojující hlavní, dvoupodlažní hmotu objektu s druhou hmotou (dvoupodlažní jen nad částí půdorysu), kde jsou umístěny přístřešek pro osobní vůz, garáž, kůlna/dílna a stáj pro ovce. V 2. NP nad garáží je zmíněná pracovna/pokoj pro hosty.

Pro objekt je navržena sedlová střecha, aby nerušeně navazoval na místní charakter zástavby. Tvar hlavní hmoty odráží několik principů. Především reaguje na vzrostlý strom, který se nachází na severní straně pozemku
a bude na něm umístěn domek pro děti na hraní. Na strom navazuje terasa
a ustoupení hmoty domu. Reakcí na jižní stranu s výhledy do zahrady a přímý kontakt s okolní přírodou je zápraží s terasou, velká okna a pobytový vikýř
v podkrovním podlaží.

Konstrukční systém domu je stěnový. Nosnou konstrukcí domu jsou dřevěné lepené panely Novatop s kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací. V části domu se nachází akumulační stěna z vápenopískových tvárnic. Sedlová střecha je tvořena dřevěnými panely Novatop s tepelnou izolací z minerálních vláken. Střešní krytina je z falcovaného plechu. Základy domu tvoří železobetonová deska s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu. Okna jsou navržena se solárním zasklením pro zvýšení využitelnosti solární energie. Všechny konstrukce jsou navrženy v pasivním standardu.

Hlavním zdrojem tepla na vytápění jsou krbová kamna na dřevěné pelety s automatickým podavačem pelet a s teplovodním výměníkem. Výměník je napojen na systém teplovodního podlahového vytápění, kam je také zapojena akumulační nádrž. Hlavním zdrojem elektrické energie je malá fotovoltaická elektrárna na střeše objektu. Přebytky elektrické energie ukládáme do akumulační teplovodní nádrže, do bateriového úložiště, případně do elektromobilu. Řízení spotřeby a ukládání elektrické energie je řízeno inteligentním systémem pro domácnosti. V domě je navržen systém řízeného větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu.

Systém hospodaření s dešťovou a odpadní vodou zahrnuje domovní membránovou čističku odpadních vod, retenční nádrž a vsakovací prvky. V retenční nádrži je přečištěná voda z čističky míchána s přefiltrovanou dešťovou vodou a dále je znovu využita v objektu pro splachování WC, úklid, zalévání zahrady apod. V případě přebytku vody v retenční nádrži jsou instalovány vsakovací prvky. Dům dále využívá studnu jako zdroj pitné vody. V období sucha je možno využít vodu z vodovodního řadu.

Autorská zpráva