Rekonstrukce městského domu, Loket

08.02.2018 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Richard Sidej, Juraj Matula, Martin Tycar / Znamení čtyř
/ Rekonstrukce architektonicky hodnotného historického domu řešila stavební úpravy, dispoziční řešení a interiér pro současné bydlení.

*

Objekt měšťanského domu v ulici T. G. Masaryka je zanesen v seznamu nemovitých kulturních památek. Dům má rozsáhlá gotická sklepení z doby vzniku města, sklepy byly přímou součástí městských hradeb. Sklepení představují nejstarší části stavby, nadzemní gotické části domu byly zničeny při požáru města. Přízemí objektu je v uliční části renesančně barokní, ve středu dispozice a traktu do hradeb (včetně hradební fasády) již převážně raně klasicistní. Patro má renesanční a barokní zdivo ve štítových zdech uličního traktu. Fasády, většina dělicích stěn, hrázděné konstrukce do ulice jsou a krov již klasicistní.

Vnější výraz budovy byl podle požadavků památkové péče uveden do klasicistní podoby, která je doložena částečnou fotodokumentací. Prakticky veškeré fasádní prvky byly nově řešeny v kopiích, pozdější úpravy a výplně otvorů byly odstraněny. Barevné řešení vyplývá z průzkumů původní barevnosti stavby.
Řešení akcentuje historicky hodnotné prostory a konstrukce objektu. Některé dodatečné a nevhodné konstrukce a prvky byly odstraněny, tím se historicky cenné prostory otevřely a  uvolnily. Dispozičně provozní řešení objektu ctí pomyslný průnik stavebně konstrukčních možností a požadavků památkové ochrany významných částí budovy.

Mezi hodnotné konstrukční prvky patří zejména kamenné a cihelné klenby, hrázděné zdivo, dochované historické části gotického, renesančního
a barokního zdiva nebo dochované historické výplně otvorů. Důležité bylo zachování střešního světlíku patra, který je velmi hodnotným architektonickým prvkem a prosvětluje vnitřní halu se schodištěm; nezaměnitelným způsobem pomáhá dotvářet její prostor. Východiskem pro návrh interiérů bylo obnovení vzhledu povrchů na původních konstrukcích. Tento princip se dotýká zejména hliněných omítek na stropních konstrukcích, kamenných spárovaných zdí, hrázděných konstrukcí a příček, klasických štukových omítek na cihelném
a hrázděném zdivu nebo různých typů maleb. Součástí návrhu je obnovení kamenných a keramických dlažeb či prkenných podlah. U nedochovaných zámečnických konstrukcí (zábradlí, madla…) návrh zvolil cestu přiznaného novotvaru, výrazně  subtilního vůči ostatním konstrukcím.

Objekt je řešen jako jedna ubytovací jednotka. Do částí domu určených pro bytové účely je obnoven vstup na pravé straně uliční fasády. Vstup vede do zádveří, které je nově odděleno od navazující haly. Prostor zádveří je zastropen trámovým stropem s částečně viditelnými trámy, prostoru haly dominuje nově uvolněná klasická klenba české placky. Z haly se rozšířeným schodištěm prochází do zvýšené předsíně s toaletou, komorou a úklidem v prostoru dýmníku.  Z předsíně vede přímý vstup do hlavní obytné místnosti domu s dobovými kachlovými kamny, na ni navazuje obytná kuchyně.
V kuchyni s jídelnou je nově navrženo francouzské okno s propojením na malou terasu na hradebním pylonu. V těchto prostorách byly sanovány
a odhaleny původní trámové stropy, a tím se zvýšila kritická světlá výška místností.
Prostor prodejny vznikl odstraněním novější stěny, zde dochází k otevření původního barokního mázhausu s dřevěným trámovým stropem, jehož nejcennější částí je hliněný strop na slámových výpletech do mezitrámových kratin. Strop byl uveden do původního stavu. Ve 2. NP jsou umístěny obytné místnosti s vlastním hygienickým zázemím a komorou. Z prostoru schodišťové haly je přístupný instalační prostor a schodiště na půdu. Druhý instalační prostor navazuje na jednu z koupelen.

V prostoru půdy byly provedeny nezbytné stavebně technologické práce směřující k optimální konzervaci, byly nahrazeny části konstrukcí krovu
a opraven střešní plášť. Podle dobové fotodokumentace se upravily siluety komínových hlav.
Provozní využití historických sklepů je variabilní. Řešení ve více výškových úrovních umožňuje různé společenské aktivity hostů. Prostory jsou ponechány jako vícefunkční, podle původního rozložení se dále nedělí. Sklepy slouží také ke skladování potravin a nápojů, jsou doplněny pouze o toaletu a nápojovou kuchyňku. Dílčí  kletované betonové povrchy umožňují eliminaci obkladových materiálů a fungují jako plnohodnotný doplněk masivních kamenných konstrukcí. V místě chybějícího zastropení byl navržen nový železobetonový strop do atypického  valbičkového bednění, povrch betonu se ve výsledku zjemnil pískováním.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Souček

*

Rekonstrukce získala cenu Stavba roku, umístila se na 3. místě v hodnocení odborné poroty soutěže Stavby Karlovarska XI. a zvítězila v hodnocení veřejnosti.