Maloměstská idyla / Velká Chuchle

28.04.2014 Architektura, Soutěže

Jan Hora, Barbora Zmeková, Jan Veisser / ORA
Nové městské centrum je navrženo na místě dnes obehnaném
silnicemi a zahlceném nefunkční zelení.

*

2. místo ve veřejné architektonické soutěži, první místo nebylo uděleno.

*

Obec Velká Chuchle je ve zvláštní pozici. Na jednu stranu obsahuje dostihové závodiště, které slouží především návštěvníkům. Na druhou stranu obec
v současnosti prakticky naprosto pozbývá fungující městské centrum
a sdružovací plochy. Náměstí Chuchelských bojovníků je náměstím pouze podle názvu. Ve skutečnosti je to nepřehledné místo obehnané silnicemi
a zahlcené nefunkční zelení. Nicméně jeho poloha mu zaručuje pozici přirozeného epicentra obce. Naším cílem je celé řešené území vyčistit od nevhodných zásahů, prostor hierarchizovat a zpřehlednit.

Území A

Prostor po zbořených objektech navrhujeme sanovat a vytvořit zde nový zelený relaxační prostor – obecní parčík/louku. V západní části obnovujeme studnu a přidáváme dětské hřiště. V jihozápadní části se terén svažuje
k potoku, kde plánujeme brod. Severní část/jižní svah na hraně ulice Na Mrázovce navrhujeme zastavět drobnými solitérními objekty podlouhlého půdorysu vesnického charakteru.
Domy plní především obytnou funkci, v parkovém parteru jsou pak umístěny ordinace. Ideální stav je, když doktor přímo obývá daný dům, ordinace však fungují i nezávisle. Pro rezidenty jsou domy automobilem přístupné z ulice Na Mrázovce, parkování je umožněno na střechách objektů, návštěvníci ordinací mají místa pro dočasné zastavení vespod vedle domu.

Území B

Území vidíme jako pulzující srdce obce. Společně s bytovým domem tvoří semknutý celek uprostřed prázdných ploch parku, náměstí a prostoru zastávky na východě. Současný stav nevyhovuje plnému potenciálu tohoto místa. Restaurace má velmi komplikovaný přístup a není nijak navázána na život v parteru, samoobsluha naprosto ignoruje přítomnost náměstí a slepou fasádou území B ucpává. Parter se pak stává jen zbytkovou plochou, kterou je třeba překonat, kde není důvod se zastavit, kde auta parkují, kde to zrovna vyjde. Rozhodně by v tomto místě měly být nejen zachovány, ale i doplněny společenské funkce obce.

Obecní pastouška (obecní dům)
Navrhujeme v západním cípu území postavit budovu nové pošty, policie
a knihovny pracovně nazvanou obecní pastouška (v podobném měřítku
a pozici uprostřed náměstí tu kdysi stávala). Díky tomu zůstane provoz těchto institucí v průběhu realizace nepřerušen. Dům stojí na pomezí stávajícího náměstí a nového nádvoří, které se na náměstí plynule napojuje. Stíní dvůr od silnice, všechny fasády má pohledové. Aby nebránil plynulému spojení prostor, obsahuje průchod. Po výstavbě obecní pastoušky se odstraní stávající objekty restaurace a obchodu. Nelze tedy zachovat fungování obchodu po celou dobu realizace. Bereme to jako nutnou daň za nezastavění většího prostoru
a udržení kompaktní struktury nového centra.

Lampion (kulturní dům)
V severní části umisťujeme budovu hospody a sálu/tělocvičny pracovně nazvaný Lampion (v noci září nad potokem, nedá se minout). Hospoda se obrací jak do nově vytvořeného nádvoří, tak díky lávce i do nové louky. Ze strany louky dům dominuje břehu, ze strany opačné uzavírá nádvoří. Mezi Pastouškou a Lampionem vytváříme brod přes potok. Maminy sedící na kafi mají na dohled děti hrající si na nedalekém hřišti na louce.

Dvě věže (bytovka)
Poslední částí návrhu jsou dvě věže s obecními byty a obchodem v parteru. Dům reaguje na vysoký bytový objekt z dvacátých let a vytváří mu čelo. Při pohledech od západu nové hmoty postupně gradují, nejvyšší věže překrývají slepou fasádu současné bytovky a vytvářejí pohledový třetí plán. Problém bytového domu v sousedství je, že jde o městskou typologii vloženou do výrazně vesnického prostředí, na kterou se nedá příliš navazovat. Na hmotu reagujeme tak, aby z ní nebyla cítit neúplnost/amputace. Spíše než dostavování stávající bytovky jde o stavění kulis. Mezi novou a starou bytovkou nově necháváme obslužnou komunikaci, přes kterou se jezdí do podzemních garáží a zásobuje se hospoda s obchodem. Díky ní se dostanou obyvatelé stávající bytovky na dvůr automobilem. Komunikace řeší kolizi pěších a automobilů v prostoru nádvoří.

Podzemní parking
Se 39 místy se parkování nachází pod Dvěma věžemi a Lampionem, které jsou navrženy ve stejné realizační etapě. Menší část slouží rezidentům, větší je veřejná. Do parkingu vede vjezd pod jednou z věží, ústí do něj dva výtahy
a dvoje schodiště.

Území C

Vzhledem k nově navrženému parku na území A náměstí Chuchelských bojovníků čistíme od zeleně a vytváříme kontinuální zpevněnou plochu, kde bude dominovat památník, dnes nevhodně ukrytý v keřích. Díky tomu se prostor zpřehlední a odhalí se fasády okolních domů včetně nově navrhované pošty. Dlažba je z tmavého vápence, který se v historii v oblasti těžil. Obnovujeme dvě lípy u památníku, které v létě poskytnou stín. Parkovacích míst je na náměstí minimum, a jsou pouze pro zastavení. Část mobiliáře je přenositelná, prostor má tedy mnohá využití (trhy, slavnosti).
Návrh kromě bytových domů není v rozporu s ÚPn. Ty však reagují na stávající zástavbu, kterou pozitivně dotvářejí. Byla by tedy potřeba výjimka.
Návrh splňuje soutěžní podmínky.

Autorská zpráva