Flow Brusel

20.08.2010 Bytové domy, Soutěže

Aneta Čermáková a Tereza Naarová / FUA TU Liberec, ateliér Jiřího Suchomela / Doplnění struktury města o nové plochy pro bydlení, služby a sportoviště, zapojení vodního prvku do života města.

Studentský projekt předkládá zpracované řešení formou procházky daným územím, způsobem, který je – na rozdíl od běžných urbanistických plánů – snadno srozumitelný i laické veřejnosti.

*

FLOW BRUSEL – vypsaná soutěž na rekultivaci vodního kanálu, cílem je začlenění ploch kolem kanálu, které dnes slouží převážně pro průmyslové účely, do městské struktury. Výzva k využití potenciálu vodního prvku, procházejícího středem města.

Analýza

V minulosti sloužil vodní kanál jako součást opevnění tehdejšího města a jako výhodná transportní cesta, která spojovala Brusel se Severním mořem. Dříve byl kanál na vnějším okraji města, které se časem rozšiřovalo a v současné době je kanál téměř v jeho historickém centru, ovšem bez potřebné integrace. Kanál je rozdělen na několik úseků. V severní části je přístav námořního charakteru – import především stavebních surovin. Od severního přístavu přechází kanál přes skladištní plochy, Královskou loděnici a Královský park do přístavu Beco, dále se těsně dotýká historického centra a pokračuje přes industriální zóny mísící se s bydlením do jižního přístavu říčního charakteru, který spojuje Brusel s vnitrozemskými vodními cestami. Dnešní lokální centra, ať už v pravém slova smyslu (náměstí), nebo zajímavá místa (turistické atrakce), se nacházejí spíše ve větší vzdálenosti od kanálu po obou jeho stranách. Na kanálu samotném se v současnosti nachází několik zajímavých míst, ale pro jejich velkou vzájemnou vzdálenost a polohu v těžko přístupném industriálním prostředí nejsou příliš známá a navštěvovaná.

Koncept

Cílem je využití těchto existujících zajímavých míst a vytvoření nových center v těsné blízkosti kanálu, kde mohou využít potenciálu vodního díla. Jejich propojením integrovat kanál do městské struktury tak, že bude sloužit pro pohyb osob jako lineární spojnice severu a jihu. Zároveň koncept reaguje na stávající strukturu města, analyzuje ji a snaží se vytvořit přirozené spojnice ze stávajících center do nově vznikajících zón v blízkosti kanálu.

Potenciál linearity vodního díla se snažíme podpořit vytvořením dvou lineárních cest, jak vodní tak pozemní, které kontinuálně spojují existující centra s nově navrženými. Tuto lineární cestu nazýváme „linií“, která je navržena pro pěší a cyklisty tak, aby nepřišli do přímého kontaktu s automobilovou dopravou. Součástí projektu je využití vody jako trasy veřejného dopravního prostředku, který umožní rychlé přesunutí mezi jednotlivými částmi města. Tyto dvě linie se navzájem potkávají a proplétají. V jejich křížení se většinou objevují stanice veřejné lodní dopravy. Na několika místech vznikají větší veřejné prostory, které jsou součástí  nových přístavů. V blízkosti přístavů vytváříme stupňovité terasy snižující se k hladině vody, a tím zlidšťujeme měřítko kanálu se současnými vysokými břehy, které jsou v dnešní době velikou bariérou. Kromě nových center koncept předpokládá dvě nové městské dominanty, umístěné na jednu z nedůležitějších os kanálu. Osa je v těsné blízkosti centra města, skrývá tedy velký potenciál. Jednou z dominant je nová hlavní budova přístavu, která v sobě skrývá jak administrativní zázemí přístavu, tak veřejné informační centrum. Druhou dominantou je budova nově navrženého evropského centra s náměstím a přístavem, který je výchozím bodem projektu „evropských lodí“. Ideou projektu je propagace jednotlivých států evropské unie prostřednictvím různých uměleckých akcí a vystoupení, k nimž slouží speciální lodě. Ty mohou kotvit u mnoha nových mol a speciálních hledišť, která jsou umístěna po celé délce kanálu.

Očekáváme oživení vodního toku, který se stává místem pro život, práci a zábavu.

Autorská zpráva