Bydlení při Nise

26.07.2012 Bytové domy, Soutěže

Boris Kaňka / FUA TUL, vedoucí práce Jiří Suchomel, Martin Šaml
Objekt je koncipován tak, aby nebyl přínosem jen pro lidi, kteří ho obývají, ale vnášel novou hodnotu i do svého okolí.

*

Projekt dalšího finalisty soutěže Bydlení IQ se zabývá prostředím v centru města.

Hodnocení poroty: U projektu Borise Kaňky je sympatický přístup, jakým odpovídá na blízkost řeky Nisy. Vnímá ji jako hodnotu, kterou je dobré zpřístupnit nejen obyvatelům nového bytového domu, ale i pěším a cyklistům. Dům je tak prostřednictvím dráhy dvou sbíhajících se cest rozčleněn na tři hmoty, přičemž dochází k akcentování nároží u křižovatky. Otázkou je, musí-li prostupy domem zůstat slepé.

*

Cílem úkolu bylo vytvořit atraktivní prostředí pro život v centru Liberce. Pozemek nabízí přednosti města, ale zároveň i klidné prostředí, které je samozřejmostí u rodinných domů. Celý objekt je koncipován tak, aby nebyl přínosem jen pro lidi, kteří ho obývají, ale vnášel novou hodnotu i do svého okolí. Je kladen velký důraz na propojení budovy se stávajícími a budoucími funkcemi města. Jedná se například o komerční plochy, které navazují na již existující, rostlou komerční strukturu nebo o navázání na existující cyklostezku, které umožňuje volně procházet skrz pozemek. Cyklostezka vedoucí podél řeky Nisy dnes končí přibližně 200 m od řešeného pozemku a nemá jak pokračovat. Projekt se snaží nabídnout možnost, jak by trasa podél Nisy mohla dále skrz město procházet.
Zvolená koncepce silně ovlivňuje výsledné tvarové řešení, které je rozděleno na „městskou“ a „volnou“ fasádu. Samotné dispoziční řešení bytů respektuje tento fakt a hlavní obytné plochy jsou situovány právě na jih do dvora. Na severní straně nalezneme pokoje, ložnice, obslužné místnosti a vertikální komunikace.

Předprostor budovy ve dvoře je rozdělen na tři funkční celky. První přímo přiléhá k terase a slouží jako její předzahrádka. Druhý celek přiléhá ke komerčním prostorům v nejvýchodnější budově. Počítá se širokou možností využití od komerčních prostor přes kanceláře až po restaurační zařízení. Poslední část veřejného prostoru ve dvoře je nabídnuta jako park k volnému užívání. Navazuje na libereckou lineární zeleň podél řeky Nisy a díky absenci rušivých elementů (škola, hřiště, automobilový provoz) se jedná o vítané místo k odpočinku v centru města.

Pozemek se nachází v centru Liberce, v oblasti do budoucna atraktivní jak pro bydlení, tak pro komerční účely. Jedná se o dlouhodobě nezastavěnou rohovou parcelu. Z jihovýchodu navazuje na stávající zástavbu města, která má v dané lokalitě značně roztroušený charakter. Ze severovýchodu
a severozápadu je lemován ulicemi Barvířskou a Na Zápraží. Nejedná se
o automobilově příliš vytížené komunikace. Z jihozápadu je pozemek uzavřen korytem řeky Nisy. Parcela má přibližné rozměry 45 x 25 m s plochou cca
980 m2.

Řešení stavby vychází ze snahy doplnění uliční čáry, která je v tomto místě narušena. Zároveň se stavba snaží umožnit průhled a přístup k řece Nise, kde vytváří veřejný prostor – dvůr.
Základem bylo rozhodnutí, že v dané lokalitě je možné stavět. Chybějící budova v daném místě narušuje uliční čáru. Doplnění uliční čáry se tak stalo prvním krokem, zároveň byl ve dvoře ponechán volný prostor.
Dalším krokem bylo narušení vzniklého objemu. To proběhlo ve třech krocích. První bylo seříznutí objemu do ulice, aby lépe fungoval s ostatními budovami. Dalším krokem bylo umožnění průchodu skrz budovu pro cyklostezku. Posledním krokem bylo vytvoření typického „libereckého“ průhledu ze severu do koryta řeky Nisy a směrem na Ještěd. Výsledná kompozice je tak členitá podobně jako stávající zástavba, zároveň ale v důsledku „vysochání“
z jednoho objemu drží pevný tvar.

Hmotové řešení má podobu tří jednotlivých budov na společném základu a se společnými podzemními garážemi pro celkem 18 aut. Parter všech tří budov je ponechán pro komerční účely – prodejny, kavárnu a restauraci. V 2. NP až
5. NP se nachází celkem 14 bytů. 12 z těchto bytů má vlastní venkovní prostor, povětšinou v podobě lodžie.
Byty jsou obslouženy dvěma schodišti, která jsou přístupná jak z 1. NP, tak
1. PP. Schodiště jsou umístěna v krajních budovách. Přístup do prostřední budovy je umožněn po lávkách ze západního objektu.
Všechny tři objekty jsou navrženy jako vyzdívané betonové skelety s bílou omítanou fasádou. Okna jsou zasazena v hliníkových rámech.

Autorská zpráva