Mezigenerační bydlení

06.12.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Václav Novák, Irena Vojtová, Marcela Macková / FA VUT Brno, vedoucí práce Gabriel Kopáčik / V rámci revitalizace nábřeží a konverze textilních továren navrhuje projekt širokou škálu bytových variací.

*

Projekt se zúčastnil soutěže Bydlení IQ a postoupil do užšího výběru poroty.

*

Koncept
Tématem naší práce je stárnutí obyvatelstva a jím způsobené změny
v demografické struktuře. Úvaha nad problematikou stárnutí začíná u základní společenské jednotky. Je jí rodina. Námi navrhovaná strategie se opírá
o analýzu jednotlivých rodinných členů a jejich rolí. Je nezbytné uvědomit si jedinečnost každého z nich. Každý jednotlivec má svou individuální povahu, své vlastní problémy, radosti, starosti a mnoho dalších pocitů den co den. Úvahy nad každodenností různých lidí se stávají klíčové pro návrh. Jako vhodnou formu k rozvíjení úvah jsme zvolili bydlení v komunitě. Navrhujeme komunitu, která bude přístupná lidem z různých sociálních skupin s věkových kategorií v odlišných životních situacích. Abychom dosáhli tohoto předpokladu, vytvořili jsme širokou škálu bytových variací sdružených v jednu kompaktní formu. Jednotlivé bytové varianty se od sebe liší velikostí, cenou nebo stupněm soukromí. Kompaktnost struktury komunitního bydlení je zajištěna pěstováním nápomocnosti mezi obyvateli pomocí barterového obchodu. Tento podporovaný typ obchodování zajišťuje jakýsi neviditelný trh se znalostmi, zkušenostmi a službami. Celá výměna se odehrává na úrovni sousedských vztahů. Takový mechanismus bude lidi pobízet k zájmu o své okolí a pěstování sociálních vazeb. Lidé si postupem času vybudují vzájemnou důvěru, což se odrazí na okolním prostředí. Takto vzniklé mikroklima tvoří vitální prostor
k zakládání nových rodin nebo napomáhá udržení funkčnosti již existujících rodin. Výsledkem je koncept mezigeneračního bydlení. Tato formule může být snadno adaptována a injektována i do jiných městských oblastí, kde podpoří místní rozvoj.

Návrh
Zadaná lokalita pro navrhovaný komplex se nachází v městské části Zábrdovice v Brně. V současnosti je pozemek registrován jako brownfield. Jedná se o oblast, která přímo navazuje na centrální část města. Vzhledem
k výhodné poloze lokality navrhujeme zbudování mezigeneračního bydlení, revitalizaci prostoru nábřeží a konverzi původních textilních továren.
Výstavbu rozdělujeme do pěti stavebních etap. V první fázi zamýšlíme odstranění dočasných skladů. Ve druhé fázi dohází k vybudování kulturního centra a multigeneračního bydlení. Tuto fázi rozpracováváme v uvedeném projektu. Navržené multigenerační bydlení se skládá z různých typů bytů (byty pro rodiny, které žijí společně se svými prarodiči, byty pro starší lidi, kteří naopak upřednostňují žít samostatně, byty pro malé, ale i velké rodiny, případně i pro ty, kteří hledají sociální bydlení). Konstrukční systém budov je založen na modulu 6 x 6 m, což vytváří velmi flexibilní vnitřní prostor, který reaguje na aktuální potřeby obyvatel.  Dispozice bytů jsou řešeny tak, aby se postupem času mohl byt rozšiřovat o další místnost, či aby se naopak mohl zvětšovat společenský obývací prostor. Vše záleží na aktuálních potřebách obyvatel. Kulturní centrum zahrnuje co-workingové centrum, knihovnu, multimediální knihovnu, víceúčelový sál, komerční prostory, kavárnu, taneční studia a dětské centrum. Co-workingovým centrem pomáháme seniorům aktivně trávit volný čas. V podstatě jde o vzájemné předání informací. Mladí starším. Starší starším apod. Myšlenkou vzájemné součinnosti je také zapojení seniorů do programu dětského centra, kde navrhujeme systém hlídání dětí. To může být výhodné pro zaneprázdněné rodiče, stejně jako pro seniory, kteří rádi tráví čas s dětmi. V dalších fázích navrhujeme nové bydlení, bloky se sociálními byty, konverzi bývalé továrny, dům s pečovatelskou službou
a sportovní halu.

Z hlediska trvale udržitelného rozvoje se snažíme reagovat na genius loci
a využíváme materiály dostupné v území. Jelikož je lokalita dle územního plánu částečně vyznačená jako záplavové území, navrhujeme v kritickém místě protipovodňovou ochranu, val, který je vybudovaný ze suti zbouraných budov.

Autorská zpráva