Revitalizace objektu bývalé kotelny

27.11.2020 Rekreace, relaxace

Vojtěch Kaas, Jan Kalivoda, Milada Vorzová / Progres atelier
/ Nové funkce by m
ěly být citlivým mixem společenského, sportovního, relaxačního a komunitního využití, a poskytovat tak podmínky pro aktivity obyvatel.

*

Objekt bývalé kotelny je díky svojí jedinečné poloze uvnitř sídliště vhodný
k budoucímu rozvoji i oživení místa. Nově vkládané funkce by měly být citlivým mixem společenského, sportovního, relaxačního a komunitního využití,
a poskytovat tak podmínky pro aktivity různých skupin obyvatel v průběhu celého dne. Stavba by se měla stát magnetem – lokálním komunitním mikrocentrem.

Konkrétní náplň jsme volili na základě poptávky města, zkušeností
s podobnými projekty z jiných obcí a v širších souvislostech území. Hlavní okruhy využití jsou tři:
1/ volnočasové – komunitní centrum s možností variabilního využití sálu (boulderová stěna, mateřské centrum, přednášky, promítání…)
2/ restaurační provoz s bowlingovou dráhou
3/ relaxačníčást se saunou.
Provozy mohou fungovat ve vzájemné synergii nebo zcela samostatně.

Pro nové funkční využití bylo nutné redefinovat prostorové uspořádání bývalé kotelny. Vložením nezávislé hmoty, která obsahuje veškeré provozní zázemí, vytváříme s minimem zásahů v prostoru tři základní funkčníúrovně. Jasně čitelný kontrast pomáhá vnímat charakter původní průmyslové budovy
v její strohosti a nového objemu reagujícího na soudobé potřeby a umožňující provoz zařízení.

Do hlavního prostoru bývalého uhelného skladu navrhujeme restauraci, která svojí koncepcí může být v průběhu času upravena i na jiné funkce. Díky velkorysým proskleným plochám přirozeně navazuje na okolní parter a nově navrženou zahrádku. Umístění bowlingové dráhy do zadníčásti umožňuje nerušený provoz obou funkcí. Vizuální propojení zajišťuje velkoformátové okno baru.

Volnočasový sál s boulderovou stěnou a saunou je situován do nižšího objektu zapuštěného pod úroveň terénu. Z důvodu zachování provozní nezávislosti a bezbariérového přístupu má samostatný vstup z jižníčásti přiléhající k parku. Ze zádveří lze vstoupit přímo do sálu nebo do šaten
a technického zázemí.

Multifunkční sál s boulderovou stěnou a dětským koutkem je přes tribuny propojen s restaurací. Provozy tak mohou fungovat nezávisle, nebo jako jeden celek.

Veřejná sauna v nejvyšším patře je přístupná po točitém schodišti, nad kterým je umístěn kruhový světlík. Díky svému umístění poskytuje odpočívárna soukromí a nerušený výhled přes střechy sousedních objektů.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů