Soutěž na rodinný dům v Ústí n. L. / Návrh 3

21.04.2011 Individuální bydlení, Soutěže

Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar / Znamení čtyř – architekti
Konceptem návrhu je plató – nástupní plocha tvořená dvěma opěrnými zdmi. Nad ní se vznáší jednopodlažní objekt vlastního domu.

„Důvodem pro soutěž byla neschopnost definovat přesnou představu. Připravil jsem sice ve fázi zadání ukázky realizací v časopisech, nedokázal jsem ale konkretizovat alespoň přibližně finální vzhled. Soutěž tedy byla maximálně volná a záleželo jen na fantazii architekta. Oslovení týmů mi proto vyhovovalo více než předložení několika studií od jedné společnosti, chtěl jsem mít na výběr.“
Investor

+

Analýza stávající vily a zahrady versus zadání
Připojením sousedního koncového pozemku ke stávajícímu vznikl velkorysý pozemek ve svahu pod lesem. Situaci charakterizují tři vlastnosti.
Výhled do kraje:
Představuje unikátní hodnotu místa, je nepochybné, že – při zohlednění orientace ke světovým stranám – musí být velkolepý výhled na říční údolí  základním kamenem konceptu. Z toho plyne nezbytnost osazení stavby min. na úroveň stávajícího domu.
Svah pod lesem:
Svažitý terén je limitem pro umístění stavby, poloha lokality jednoznačně předjímá automobilovou obslužnost stavby. Umístění parkování u paty pozemku a transport pomocí výtahů či lanovek jsme jednoznačně zamítli z důvodu nízké uživatelské hodnoty takových řešení. Jedinou možností zůstává řešení příjezdu k objektu cestou/rampou.
Koncová poloha a velikost pozemku:
Uvědomili jsme si, že je zde ještě velmi cenná koncová poloha pozemku (+ jeho velikost). Obojí umožňuje koncipovat příjezdovou rampu podél celé šíře pozemku (mírný sklon, snadno sjízdný i v zimě) s tím, že během příjezdu (stoupání) návštěvník podjíždí stavbu – umístěnou v zeleném svahu – a teprve na konci vjíždí na předjezdové plató, zatočí o 180 stupňů a otevře se mu pohled na vlastní dům.

Z hlediska architektonického konceptu investor požaduje standardní až nevelký rozsah ploch (prostor) tradičně uspořádaných.  Důležitá je možnost vjezdu na úroveň vstupního podlaží, parkovací a odstavné plochy a dále hobby a aktivity (bazén, užitková zahrada). V zadání je uveden vnitřní bazén s možností otevření do exteriéru – koncept nicméně pracuje s bazénem variantně: 1. exteriérový na hraně opěrky (na základě konzultace na místě máme pocit, že to je varianta preferovaná, každopádně je úspornější), 2. může být umístěn do opěrky (přístupný přez vstupní schodištovou halu) s výstupem na plató, koncept se tím nemění.  Variovat lze rovněž vztahy bazén – sauna – ložnice – terasa.

Urbanistické řešení stavby
Výškopisné umístění jsme volili s ohledem na maximální využití stávajících opěrných a základových konstrukcí a dále s ohledem na panoratické výhledy do stejné úrovně stávajícho domu.
Koncept je tvořen plató – příjezdovou/nástupní plochou tvořenou dvěma opěrnými zdmi. Nad ní se vznáší (je osazen na opěrnou zeď) jednopodlažní objekt vlastního domu. Jeho polohu jsme volili do středu pozemku, dostatečně vzdáleném od sousední stavby RD a od lesa vrhajícího stínu na opačné straně. Na plató je v severní části umístěna budova garáží a hobby a za ní je užitková zahrada clonící bezprostředně sousední RD.

Koncept architektonického a prostorového řešení
Koncept tvoří představa o velmi křehké krabičce (origami), levitující zlehka nad vinicí se starými kamennými opěrnými zdmi. Pozorovatel od příjezdu vidí cestu, která nestoupá k domu, ale míjí ho, směřuje k lesu. Dojem nedosažitelnosti a intimity domu se tím velmi posiluje. O to mocnější/překvapivější pohled se naskytne při vyjetí na plató a otočení o 180 stupňů – pohled na levitující dům.
Křehkost a lehkost stavby je dále posílena konstrukcí která jí podepírá (kombinace opěrné zdi a ocelového rámu – sochy), a dále natočením rovnoběžně s koncovou částí pozemku (u lesa) a zároveň směrem k výhledům a k jihu. Zahradu pozemku pod a nad platem navrhujeme založit vinicí, která se sem hodí nejen morfologicky, ale i tematicky, vinařství je na ústecku tradiční. Vinice by vyřešila problém eroze půdy, komplikovaného sekání trávy, velkého rozsahu parcely. Možností by bylo vinici pronajmout, využívat jí spíše jako pohledovou zahradu dodávající charakter celému pozemku.

Provozní a prostorové řešení jednotlivých podlaží
Základní rozhodnutí bylo umístit celou obytnou část do jednoho podlaží – vzhledem k velikosti pozemku a rozsahu zadání jediné logické řešení. Toto nám umožnilo zvednout obytné podlaží nad plató a v předjezdovém podlaží ponechat pouze schodišťovou halu, technické místnosti a vinný sklep. Veškeré ostatní prostory včetně teras, sauny a bazénu se odehrávají na jediném podlaží, což je uživatelsky jednoznačně kvalitnější.
Předjezd na plató je po mírné rampě. Na plató se nachází návštěvnická stání (pod lesem), krytý předjezd pod domem, ze kterého je vstup do schodišťové haly, v severní části garáž s hobby místností a za ní užitková zahrada. Z plató je vedle užitkové zahrady rampový výjezd na horní část pozemku (traktůrek apod.). Pěší vstup na plató je kromě příjezdové cesty možný též po stávajícím schodišti.
Pod přesahem vlastního domu se nachází mezi kamennými zdmi umístěný prosklenná vstup do schodišťové haly. Vedle ní se nachází zimní vstup – zádveří se šatnou, a technické místnosti. V tomto podlaží, které vlastně tvoří kamenná opěrná stěna (fasáda), je dále umístěn vinný sklípek  s možností prosklenní nebo vstupu z plató.
V jediném podlaží se nachází obytný prostor s jídelnou, kuchyní a obývacím koutem, ke kterému přiléhá pokoj pro hosta. Pokoj pro hosta by mohl být propojitelný s obytným prostorem a mohl by sloužit jako pracovna, nebo rozšíření obytného prostoru (např. při větší společnosti).
Celý hlavní prostor je panoramaticky prosklený na jih a západ – nejcennější strany. Podél těchto fasád jsou umístěny terasy kryté přesahem střechy. Severní stěna je naproti tomu zcela bez oken a koncept tak představuje svou orientací ideální schema nízkoenergetických a pasivních domů. Z hlavního obytného prostoru je výstup na velkou terasu s bazénem.
Při východní fasádě se nachází pokoj pro dítě s možností výstupu na terén přes přilehlou chodbu (světlo + možnost pokoj používat jako garsonieru). Ložnice má přímý výstup na terasu a v disposici přístup přes koupelnu do sauny.
Terasa s bazénem je umístěna na hraně kamenné opěrky s malou plochou trávníku a je přístupná po jezdeckém schodišti z plató, které vede podél bazénu. Bazén doporučujeme podélný pro plavání bez protiproudu, v zadní části se zužující na plavecké minimum.

Autorská zpráva