Bytový komplex Green City

03.03.2020 Bytové domy, Ekologie

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
/ Bydlení v zeleni stojí na vytvoření jasné hierarchie veřejných
a poloveřejných prostor pomocí jednoduchých objemů domů.

*

Brněnské architektonické studio se společně s vídeňskou kanceláří BKK-3 zúčastnilo architektonicko-urbanistické soutěže na 700 bytů v plánovaném bytovém komplexu Green City v rakouském Grazu a jejich návrh opakované skupiny tří objektů propojených společným dvorem se probojoval mezi tři
nejlepší projekty.

*

Hlavním tématem architektonické soutěže na obytnou zástavbu území, které se ve svém západním okraji dotýká štýrského biokoridoru, bylo „bydlení v zeleni“. Celý koncept navrhovaného projektu nesoucího název Green City Graz stojí na vytvoření jasné hierarchie veřejných a poloveřejných prostor pomocí jednoduchých objemů bytových domů. Projekt je založen na logické návaznosti několika typů zelených prostranství, od zmiňovaného biokoridoru přes centrální park, menší poloveřejné zelené náměstí až po dvůr – společenskou terasu sdílenou několika domácnostmi. V projektu se aplikovaly udržitelné aspekty tvorby životního prostředí.

V otázce ekonomické udržitelnosti se jedná nejen o problematiku správy
a údržby ploch, ale také o přístup k využití drahé půdy a pozemků. Formovat přidanou hodnotu veřejných a poloveřejných prostor, respektive vylepšit jejich kvalitu, je možné i bez velkých investic navíc. Vhodnou kombinací objemů domů tvořících venkovní prostor lze rozrůznit plochy bez nutnosti výstavby plotů či zdí.

Budováním společenské udržitelnosti v rámci daného projektu je myšleno především tvarování prostoru tak, aby mohl být využíván širokou skupinou obyvatel. Za poslední půlstoletí jsme mohli sledovat vývoj obytné krajiny od anonymních ploch panelových sídlišť, v nichž se často ztrácelo lidské měřítko, až po soustavy minimálních pozemků za vysokou zdí doplňující pitoreskní architekturu satelitních měst. Ani jedna z těchto podob však neměla potenciál vytvořit podhoubí pro rozvoj a fungování společenských vazeb mezi obyvateli, což se nakonec ukázalo jako jedna z hlavních příčin úpadku celého území.

Ekologie a životní prostředí v místech určených pro bydlení má několik rovin
a je nutné zohlednit udržitelnost jak vnitřních, tak vnějších prostor. Za zmínku stojí nejen nízkoenergetické řešení staveb produkujících nulové emise oxidu uhličitého, ale také již samotné používání stavebních materiálů vyrobených z recyklovaných či obnovitelných zdrojů. Nedílnou součástí je zohlednění charakteru klimatu během všech čtyř ročních období. Vzájemným natočením domů můžeme dosáhnout dostatečného oslunění bez přílišného přehřívání
a přirozeného proudění vzduchu bez nuceného a energeticky náročného větrání. Podobné nároky je nutno klást i na prostory venkovní. Pro docílení pozitivních výsledků je nezbytná komplexita řešení, proto je snahou vyvíjet koncepce veřejného prostoru s důrazem na hospodaření s dešťovou vodou, obnovitelnými zdroji energie, splašky a podobně.

Autorská zpráva