Intenzivní nízkopodlažní bytová zástavba

27.05.2010 Bytové domy

Tereza Naarová / FUA TU Liberec, vedoucí práce Jiří Suchomel
Druhou cenu v soutěži Bydlení IQ získal návrh zástavby, která
spojuje kvality bydlení v centru města a v rodinném domě.


Téma práce: Plzeň je typickým českým městem, které se potýká s problémem desurbanizace okrajových částí a vzniku sídelní kaše. Lidé utíkají z center měst a ze sídlišť a touží po vlastním domě. Ve svém návrhu jsem se snažila reagovat na tuto situaci a na konkrétním příkladu nabídnout variantu řešení tohoto problému, která spojuje kvality bydlení v centru města a v rodinném domě.

Lokalita: Řešené území se nachází v části Plzně Doudlevce u řeky Radbuzy, která začala vznikat na konci 19. století. Na řešeném území byly navrženy dva městské bloky, které však nebyly nikdy dostavěny, později bylo území využíváno jako celek pro areál dopravních podniků. Toto místo je pro bydlení velmi atraktivní, je v blízkosti centra, a přesto v klidné zóně u řeky. Je zde dobrá dostupnost MHD, podél řeky vedou cyklotrasy, po kterých je možné dostat se jak do centra, tak ven z města. Díky regulaci řeky území nespadá do záplavové oblasti. V okolí je řada podobných prostorů, které mohou být v budoucnu novými zónami rozvoje.

Urbanistické řešení území: Návrh respektuje původní urbanistické schéma z 19. století. Ve svém řešení jsem území rozdělila na tři části: dva obytné bloky a park u řeky, který může sloužit lidem z blízkého okolí, ale díky návaznosti na cyklotrasy může být relaxačním místem i pro obyvatele z jiných částí Plzně. Mezi dvěma bloky navrhuji pěší ulici, která je pokračováním Benešovy ulice a míří dále do parku. V pěší ulici jsou soustředěny obchody a další služby. V místě, kde se nově navržená ulice potkává se stávající pěší trasou podél řeky, je navržena nová výletní restaurace, která by měla být významným bodem na trasách vedoucích podél řeky a měla by obsahovat takové doplňkové funkce, aby došlo k oživení a nárůstu možností aktivit kolem řeky.

Dopravní obslužnost obou obytných částí je zajištěna z postranních ulic.  Ve svém řešení jsem se dále zaměřila na jižní blok.

Koncept: Cílem řešení bylo spojit výhody bydlení v centru města a v rodinném domě. Při návrhu obytné struktury jsem si stanovila základní požadavky: hustota přibližně 250 obyvatel/ha, prostor městského typu, hierarchie a diferenciace prostorů na veřejné, poloveřejné a soukromé, orientace bytů na západ, východ a jih, soukromá zahrada pro byty v přízemí, dostatečná terasa pro byty ve vyšších patrech. Vyšla jsem z klasického městského bloku, který se nachází i v okolí. Tato forma má řadu výhod: jasně vymezuje ulici, a odděluje tak veřejný prostor a soukromý prostor dvoru. Blok jsem dále členila, abych docílila jak soukromých zahrad, tak poloveřejných prostorů, z kterých mohou být domy přístupné. Poloveřejné prostory jsou orientovány severojižně, což umožňuje po obou delších stranách situovat domy orientované na východ a západ. Zahrady jsem orientovala na opačnou stranu domu než do poloveřejných prostorů, což zajišťuje větší soukromí a umožňuje snížit nároky na rozlohu poloveřejných prostorů, a docílit tak vyšší hustoty zastavění.

Urbanistické řešení jižního bloku: Výsledné schéma jsem uplatnila při urbanistickém řešení jižního bloku. V rámci řešeného bloku jsem navrhla pět poloveřejných prostorů s různým charakterem a funkcí. Tyto prostory jsou navzájem propojeny a jsou v nich navrženy relaxační prostory se stromy a lavičkami, dětská hřiště a další funkce. Povrch prostorů je navržen jako kombinace travnatých a zhutněných ploch. Garáže jsou polozapuštěné, částečně pod domy a částečně pod poloveřejnými prostory. Základní orientace obytných částí je na východ a na západ. Přízemí na severní straně je věnováno obchodům orientovaným do pěší ulice. V přízemí na jižní straně jsou umístěny nebytové prostory, které mohou sloužit jako kanceláře nebo služby.

Obytná struktura: Obytná struktura je navržena v pravidelném rastru, jehož základem je čtverec 5 x 5 m. Čtvercová forma je výhodná pro různou orientaci bytů (západ, východ, jih). Jsou zde uplatněny dva typy modulu, 5 x 5 a 7,5 x 7,5 m v místech, kde jsou pod obytnou strukturou umístěny garáže. Zástavba je čtyřpodlažní, základní uspořádání bytů předpokládá větší byt v přízemí se zahradou orientovanou do soukromé zóny, v prvním patře menší byty s terasami orientovanými do poloveřejného prostoru, v druhém a třetím patře jsou mezonety. Struktura je variabilní a umožňuje řadu dalších variant i propojování menších bytů navzájem. V každém patře jsou navrženy dva byty na jedno schodiště, přičemž šířka bytu je nejčastěji přes dva moduly.

Autorská zpráva

*

Hodnocení poroty: O kvalitách tohoto projektu nebylo v porotě sporu. Projekt intenzivní nízkopodlažní zástavby navazuje na nejlepší příklady koncentrovaného modernistického bydlení (např. Atelier 5, BIG), přičemž reaguje na aktuální stav rozpadu měst, jehož je Plzeň typickým příkladem. Autorka vtiskla projektu několik zásadních kvalit: jedná se o inteligentní městskou strukturu poskytující příjemné bydlení s dostatkem soukromí při zachování vysoké hustoty osídlení. Sídlo má vhodně vrstvenou hierarchii soukromých, polosoukromých a veřejných prostor. Konkrétní architektonická podoba domů je pak velice kultivovaná. Projekt je profesionální, graficky výtečně podaný.