Centrum Černošice

07.12.2018 Bytové domy

Oldřich Hájek, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Jaroslav Šafer, Olga Rosová / SHA / Cílem projektu bylo vytvořit nové náměstí – nový kvalitní městský prostor s bytovými a komerčními objekty.

+

Charakter místa a okolní zástavby

Řešené území se nachází na náhorní planině v centru části Černošic, která se nazývá Vráž. Jedná se o téměř nejvýše položené místo v této lokalitě určené pro zástavbu. Místo je obklopené ze dvou stran plánovanou výstavbou nových rodinných domů, dvě strany jsou tvořeny  stávajícími rodinnými domy. Na severní straně pozemku prochází komunikace druhé třídy mezi Prahou a Karlštejnem, která je velmi frekventovaná. Hluk  z dopravy je jistým limitem pro zamýšlenou výstavbu.
Cílem projektu bylo vytvořit nové náměstí – nový kvalitní městský prostor. Tento prostor je tvořen bytovými a komerčními objekty. Zadání projektu požadovalo na nově vytvořeném náměstí byty, obchodní prostory včetně restaurace, kavárny a supermarketu.
Mezi ulicí Vrážská a budoucím městským prostorem je řada stávajících  stromů různé kvality. Bytová část projektu využívá nádherný výhled jak na brdské lesy, tak na panorama Prahy. Na jihu přiléhá k dané lokalitě  plocha sportovišť.

Urbanistické a architektonické  řešení

Záměrem města a investora  bylo vytvoření atraktivního a srozumitelně definovaného  městského prostoru podél ulice Vrážská s dobrým pěším přístupem. Vlastní prostor nového náměstí je tvořen jednak obytnými domy s komerčními prostory v parteru objektů, aby byla vytvořena živá a přirozeně užívaná hrana náměstí, jednak  komerčními objekty: supermarketem, administrativní budovou a restaurací. V komplexu jsou umístěny také kulturní prostory pro veřejnost: učebny a menší víceúčelový sál. Parkování pro návštěvníky komerčních prostor bude z praktických důvodů umístěna na povrchu podél ulice Vrážská a na parkovišti východně od objektu.
Autoři si při návrhu nového centra zvolili v souladu se zadáním následující priority a principy:

  • Vlastní prostor náměstí bude navržen pro pěší bez povrchového parkování.
  • Prostor náměstí bude navržen tak, aby na hranách pozemku, mimo vlastní náměstí, mohla být umístěna plocha pro povrchové parkování.
  • Po obvodě náměstí budou v parteru umístěny takové obchody a komerční prostory, které přispívají k živosti prostoru a nemají „mrtvé“ plochy zdí. Vstupní a rušná část supermarketu bude orientována do náměstí.
  • Prostor náměstí bude přímo opticky propojen se zelení a plochou hřišť na jihu pozemku a nabídne výhledy i jižním směrem.
  • Náměstím procházejí jasné pohybové osy vyjádřené také formou parteru
  • Bytové domy budou situovány do jižní části náměstí tak, aby byly umístěny co nejdále od komunikace Vrážská.

Prostor náměstí má obdélníkový tvar položený podél ulice Vrážská. Jeho jižní hrana  je tvořena delším hlavně bytovým objektem s komerčními prostory v parteru, který je zhruba v polovině mezerou rozdělen na dvě části. Vzniklá mezera opticky spojuje prostor náměstí a prostor sportovních hřišť. Východní a západní hrana je tvořena dvěma polyfunkčními objekty. Severní hrana je definována stávajícím stromořadím doplněným o nové stromy a zelené plochy.

Vstup do náměstí je navržen několika  způsoby. Ze severní strany pěší přichází přechody pro chodce a od autobusové zastávky. Z východu a ze západu pěší vstupují do náměstí jak na severní straně v blízkosti komunikace Vrážská, tak na jižní straně náměstí podél bytového domu. Ze západu se vchází uličkou mezi bytovým domem a polyfunkčním objektem. Z východu se vchází pasáží pod administrativní budovou mezi parkovištěm a supermarketem.  Zde vzniká krytý prostor pro nástup do bytového i polyfunkčního objektu. Z jihu se do náměstí vstupuje mezerou mezi dvěma částmi bytového domu, podél restaurace.

Základní půdorysná osnova komplexu je klasická, pravoúhlá. Autoři vytvořili tři volně tvarované akcenty v pravoúhlé osnově: administrativní objekt v horních patrech, polyfunkční objekt v parteru s obchodními prostory a dvoupodlažní objekt restaurace, který „potvrzuje“ smysl a formu mezery v jižní frontě náměstí. Tyto objekty jsou vědomě tvarovány v měkkých křivkách jako kontrast proti pravoúhlým hmotám.
Dle podmínek regulace jsou bytové domy navrženy jako třípodlažní s menšími nástavbami ve čtvrtém podlaží. Východní polyfunkční objekt administrativní budovy je navržen částečně jako pětipodlažní a vytváří dominantu komplexu. V 5. NP jsou umístěny hodiny orientované do náměstí. Západní polyfunkční budova je čtyřpodlažní.

V návrhu bytových domů je použit princip sekcí se samostatným vnitřním schodištěm s výtahem, sloužící pro 2 až 4 byty v každém podlaží. Společným principem je použití podzemních garáží, které jsou spojeny schodištěm a výtahy s nadzemními podlažími. Byty v 1. NP směrem ke sportovištím mají vlastní zahrádky.
V podzemním parkovišti jsou umístěna stání pro byty a stání pro polyfunkční objekty. Schodiště bytových sekcí vedou přímo do garáží,  ke schodišti administrativní budovy se přejde v přízemí u supermarketu.
Parkování pro návštěvníky je umístěno na povrchu, podél ulic Táborská a Mokropeská. Odstavná podélná stání jsou navržena také podél ulice Vrážská.

Stavebně konstrukční řešení

Objekty jsou navrženy jako železobetonový, částečně vyzdívaný a zateplený  skelet.
Fasáda bytového objektu je navržena v kombinaci probarvené omítky, měděného obkladu Tecu, obkladu Max deskami a mléčným sklem.  Okna jsou dřevěná z Europrofilů s hliníkovými žaluziemi na jižní a západní straně, výkladce v 1. NP jsou zaskleny v hliníkových profilech. Zábradlí na balkonech
a terasách je navrženo jako ocelová konstrukce s výplněmi z mléčného a čirého skla. Nástavby jsou obloženy měděným plechem Tecu.
Fasády polyfunkčních objektů jsou v kombinaci strukturální fasády, fasády zasklení v AL profilech, obkladu titanzinkovým plechem, fasádních Max desek, probarvené omítky a mléčných skleněných obkladů.
Fasáda supermarketu je navržena v kombinaci zasklení v AL profilech
a obkladu betonových stěn umělým kamenným obkladem.
Plocha areálu 7 500 m2, zastavěná plocha 1 390 m2.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal