Bytový dům nad Strahovským tunelem

21.10.2009 Bytové domy

Jan Schindler, Luděk Obal, Andrea Trembuláková, Alejandro Flores Fernández / 4A architekti
Výstavba revitalizuje městské prostředí narušené stavbou tunelu.


Rezidence Sacre Coeur je situována na pozemku vymezeném křižovatkou ulic Holečkova / Švédská. Z urbanistického hlediska se jedná o zastavění proluky, která doplnění blok stávající zástavby. Ta zde vznikala od konce 19. století a výraznou hmotovou dominantou daného území je bývalý klášter sv. Gabriela, který s budoucí zástavbou sousedí na východní straně. Severní strana je vymezena městskou vilovou zástavbou Na Hřebenkách a konce Kinského zahrady. Západní stranu tvoří dva štíty sousedních domů a otevřený zelený vnitroblok Hřebenky. Z jižní strany je celé území výrazně dotčeno výstavbou Strahovského automobilového tunelu (SAT), neboť od Plzeňské až po Švédskou ulici probíhaly práce otevřeným výkopem, což se negativně projevilo vůči městskému prostředí narušením stávající blokové zástavby s jeho parcelací. Revitalizační plány sice počítali s budoucím zastavěním dotčeného území, ale byly poplatné době vzniku a daným technickým možnostem. Navržená zástavba nerespektovala stávající uliční síť ani pozůstatek blokového schématu a dotčené pozemky protínala úhlopříčně. K celkovému ozdravění místa navíc nepřispívají ani pozůstatky zařízení staveniště a neupravená plocha stropu tunelu.

Dramatičnost místa stavebního pozemku ovlivňují především tři faktory: značný výškový rozdíl jižní a severní části pozemku (cca 15 m), různá hloubka a velikost přilehlých štítů (12 a 22 m), a především zastropení tělesa SAT, které zabírá téměř celý pozemek.

Území je z hlediska dopravy v dobré poloze s vazbou na Holečkovu a Švédskou ulici, které v širších městských vazbách zajišťují komunikační vztahy mezi oblastí Smíchova a severozápadním sektorem města. V souladu se schváleným územním plánem hlavního města Prahy z roku 1999 je Holečkova ulice a další jmenované komunikace klasifikována v kategorii ostatních dopravně významných komunikací. Na ulici Holečkově je před objektem situována zastávka autobusové linky č.176. Příjezd a výjezd do garáží objektu je zajištěn jednosměrnou ulicí Švédskou.

Architektonické a urbanistické začlenění vychází z požadavku na dokončení bloku zástavbou proluky v původní uliční stopě, respektování SAT a zlepšení nynější situace. Původní záměr investora a projektantů realizovat blokovou zástavbu v dimenzích jednotlivých domů musel být opuštěn vzhledem k danostem místa. Podobu objektu nepříjemně ovlivňuje především konstrukce SAT, která nedává velkou možnost svobodného zacházení s místem. V jižní části nebylo počítáno se zastavěním vůbec, což nepříjemně ovlivňuje požadavek na dotvoření nároží Holečkovi ulice a jeho zvýraznění jako protipól ke klášteru sv. Gabriela. Severní roh zase výrazně ovlivňují bezpečnostní opatření ochranného systému a rezerva pro výstavbu třetího tunelového tělesa.

S ohledem na možnosti založení spodní stavby byla konstrukčně zvolena zástavba jedním objektem, který jediný umožňuje realizovat zástavbu v původním blokovém schématu.

Hlavní pohledovou dominantou objektu je nároží ulic Holečkova a Švédská. Prostor prvních dvou pater je ponechán volný s průhledem do vnitrobloku. Volný prostor je využit pro přechod ortogonálního ŽB konstrukčního rastru na piloty respektující těleso STA.

Korunní římsa objektu navazuje na dvě výškové úrovně ulic s rozdílem cca 15 m, které vyrovnává šikmá atika kopírující terén na východní straně Švédské ulice. S obdobným prvkem pracuje ustoupené podlaží na severní straně Švédské ulice. Velká hmota, zejména východní fasády, je rozdělena třemi zářezy pro lodgie na čtyři celky s drobným měřítkem okenních otvorů a povrchů.

Vnitřní prostor objektu je tvořen šesti komunikačními jádry se čtyřmi vstupy a jedním vjezdem do společného parkoviště. To vyplňuje tři podlaží suterénu ve vnitrobloku. Objekt má 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží. Podlaží jsou číslována dle převažující plochy, přestože se tak ocitá parter Holečkovy ulice ve 2. PP. Jako 1. NP je určeno první podlaží s byty. V ulici Holečkově je objekt tvořen dvěmi podzemními a třemi nadzemními podlažími. Švédská ulice má jedno podzemní podlaží a 8 nadzemních z čehož jedno ustupující. Ve dvorní části ustupují podlaží dvě. Celková výška objektu je proměnlivá a je patrná z výkresové dokumentace. Hmota objektu je v souladu s okolní blokovou zástavbou.

Objekt bude čistě obytný s malým podílem nebytových prostor (ateliérů) situovaných v parteru ulice Holečkova a na severní straně v ulici Švédská. V podzemních podlažích doplňují hlavní funkci parkovací plochy, sklepní kóje a technické vybavení. Součástí objektu bude rovněž stávající přečerpávací stanice splaškové kanalizace krytu CO, která bude mít samostatný přístup z fasády.

Autorská zpráva