Bytový dům Botanica Vidoule

18.12.2012 Bytové domy

Petr Burian, Jana Buzková, Kateřina Margoldová, Tomáš Teplý,
Pavel Uttendorfský / DaM
Principem řešení je snaha dostat do areálu atmosféru města.

*

Záměr investora
Cílem této studie bylo ověřit možnost využití předmětných pozemků k zástavbě bytovým areálem v kombinaci s určitým podílem komerčních ploch v parteru. Celý dodnes realizovaný pás území Botanica Vidoule postrádá jasné urbánní centrum a prakticky se v něm nevyskytují obchod a služby. V návaznosti na procházející pěší trasu se jeví jako logické vytvořit v této poslední etapě místní centrum s náměstím vybaveným základními lokálními obchody a službami. Investor upustil od svého předchozího záměru budovat na řešeném území administrativní budovy ve prospěch umístění dalšího bydlení. Předpoklad investora dále byl, že výstavba bude probíhat minimálně ve dvou samostatných etapách.

Město vstupuje do Botaniky
Základním principem navrženého řešení je snaha dostat do areálu atmosféru města. Kde jinde v nejbližším území by se mělo dosahovat charakteristiky centrálního urbánního bodu lokality? Takový střed Botanice podle našeho názoru citelně chybí, bez něj zde zvítězí nad městským charakterem povaha monofunkčního sídliště (byť kvalitně provedeného), kde se obyvatelé zdržují
a sdružují minimálně. Areál Botanica K je poslední příležitostí – jinak již stavebně dokončené – území obohatit o reálné centrum.
Proto volíme zahuštěnější zástavbu tvořenou dvěma polootevřenými bloky, která jde na horní hranici využitelnosti území. Proto porušujeme v okolí hojně užívaný systém řádkové zástavby 2–3sekčními bytovkami. Proto pracujeme s výrazným výškovým rozčleněním. Proto hmotová kompozice graduje v místě náměstí, aby tak vytvořila dálkově čitelný landmark a označila těžiště.

Hmotové řešení
Celá navržená kompozice je po obou stranách od centrálního náměstí situována na jednotící podstavě, která vyrovnává niveletu území pro osazení bytových domů v jednotné úrovni. Tento sokl skrývá jednak komerční plochy,
a také plochy parkingu. Z logiky věci jde v případě soklu o podlaží z velké části skryté v terénu, neboť celá severní strana území má vyšší niveletu, než je úroveň Pekařské.
Na sokl je pak položena hmota bytových pater, která jsou čtyři – ve většině délky zalamované hmoty. Pouze v místě náměstí je z důvodu vytvoření místní dominanty počet bytových podlaží zdvojnásoben na osm, a to na obou stranách – východní i západní. Ještě jednou počet podlaží graduje, a to
v severovýchodním nároží areálu, kde hmota dosahuje sedmi bytových podlaží. Naopak však poté klesá a v nároží jihovýchodním proniká – v jediném případě – do tělesa soklu. Je to reakce na nejnižší bod území.
Rozvržení hmoty bytové části operuje na maximální možné využitelné šíři pozemku. Je to naopak sokl, který v úrovni chodníku leckdy ustupuje dále od okrajů parcely, a vytváří tak prostor pro chodce či zeleň.

Úpravy okolí
Obecně lze říci, že návrh pracuje spíše s městským charakterem zeleně – tedy např. s osazováním stromů do mříží ve zpevněných plochách nežli s nějakou intenzivní plošnou zelení – ta má dostatek prostoru v pásu při severní straně území. Náměstí je pojato jako zpevněná plocha umožňující zároveň spočinutí
a posezení ve stínu stromů, aby se skutečně stalo místem, kde má kolemjdoucí chuť se déle zdržet (např. v předzahrádce kavárny). Náměstí svým prostorovým řešením vyrovnává rozdíl výšek ulice a parku pomocí tělesa venkovních schodišť a ramp.

Konstrukce a materiály
Pojetí vnější materializace konstrukce a povrchů novostaveb velmi těsně
a neoddělitelně vychází z geneze hmotového řešení. Jak výše uvedeno, pracujeme s přenesenou metaforou jednolité hmoty s odlišnou barevností
a tvarováním „slupky“ a „dřeně“.
To znamená, že stavba je na všech podélných stranách kryta jednotným typem a barvou omítky, zatímco na krátkých stranách, a také tam, kde pláštěm pronikají okenní otvory, je barevnost vždy měněna.
Jednoduché členění de facto ploché fasády pak rozrušují nepravidelně „nastřelovaná“ tělesa balkonů. Na severní, sporadicky osluněné straně budov, kde se uplatnění balkónů nejeví jako smysluplné, se alespoň pracuje s jejich symbolickými „otisky“ do plasticity fasády, čímž vzniká určitý logický vztah mezi oběma typy barevného a tvarového rozčlenění pláště.
Sokl domu je pojat v komerční části jako celoprosklená fasáda kombinovaná s pláštěm z průsvitných skleněných tvarovek typu copilit, které pak obíhají
i zbytek obvodu soklu a přinášejí přirozené denní světlo i do nejvyššího podlaží parkingu.

Autorská zpráva

*

Na našich stránkách jsme publikovali rodinné domy, které už byly v lokalitě Botanica Vidoule realizovány.